มหกรรมพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย  

46

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายก รัฐมนตรี เป็นประธานเปิด งานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ “โครงการพลังงาน และเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2561” “Sustainable Energy Technology Asia 2018” (SETA 2018) ในหัวข้อ “Towards Consolidated Innovative Energy Technology” – การใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อ พลังงานที่ยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน และนางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพ มหานคร ร่วมในพิธิเปิด โดยมี รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานดำเนินงานโครงการพลังงานและเทคโนโลยี ที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2561

กิจกรรมภายในงาน SETA 2018 ในปีนี้ ไฮไลท์สำคัญของการจัดงาน คือ นิทรรศการ Smart Urbanization ที่จัดแสดงการขยายเมืองอัจฉริยะแห่งอนาคตด้วยนวัตกรรมหลากหลายรูปแบบ โดดเด่น ด้วยความสมาร์ททั้ง 10 ประการ

  1. SETA SMART Energy อาคารประหยัดพลังงานอัจฉริยะที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เอง โดยใช้ระบบ การผลิตไฟฟ้า 2 รูปแบบได้แก่ แผงโซล่าร์และกังหันลม นอกจากนี้รูปทรงของตัวอาคารยังเน้นให้ สามารถถ่ายเทอากาศได้ดี มีการระบายความร้อน และมีระบบปรับอากาศโดยใช้ระบบลมเย็น ถ่ายเทอากาศจากใต้พื้นดิน (Geo-Thermal Circulation)
  2. Smart Home จัดแสดงห้องพักภายในที่อยู่อาศัยซึ่งมีการนำพลังงานจากแผงโซล่าร์มาใช้ในชีวิต ประจำวันได้จริงอย่างครบวงจร ผ่านพลังงานที่เก็บไว้ใน Energy Storage แบรนด์ Cube ของ Beta Energy จากนั้นจึงนำกระแสไฟฟ้ามาใช้สอยกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ อาทิ เครื่องชงกาแฟ เครื่องปรับ อากาศ หลอดไฟ รวมถึงการป้อนพลังงานเข้าไปที่ระบบ EV Charging Station เพื่อนำไปชาร์จ กระแสไฟฟ้าให้กับรถยนต์ไฟฟ้าได้อีกด้วย
  3. Smart Farm ชมฟาร์มเมล่อนที่ปลูกในระบบปิด โดยมีการนำพลังงานจากโซล่าร์ มาจ่ายไฟ ให้กับระบบการให้น้ำ ให้ปุ๋ย และระบบตรวจสอบความชื้นในดินและโรงเรือน ตลอดจนนำเสนอ Mobile Application เพื่อใช้ในการมอนิเตอร์ระบบต่างๆ ผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งในอนาคตแอพพลิเคชั่น เหล่านี้ยังสามารถเชื่อมต่อไปยังระบบจ่ายเงิน และระบบ e-commerce ได้อีกด้วย นอกจากนี้ใน บริเวณเดียวกัน ยังมีการจัดแสดงรถไถไร้คนขับที่บังคับโดยระบบ GPS รวมถึงการใช้โดรนเพื่อใช้ ในการ ใส่ยาและให้ปุ๋ย รวมถึงการสาธิตการใช้โดรนบังคับในการส่งของ
  4. Smart Retail นำเสนอร้าน 7-11 ในรูปแบบ 7-11 Digital Modern Trade โดย CP ALL ที่มีการ ซื้อขาย สินค้าเสมือนจริง โดยใช้แอพพลิเคชั่นในการสั่งของและชำระเงิน และร้านค้าในอนาคตของ 7-11 ด้านหน้าร้านจะมีติดตั้งระบบชาร์จกระแสไฟฟ้า สำหรับรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า
  5. Smart CCTV and Sensor การติดตั้งระบบ CCTV ทั่วงาน เพื่อเชื่อมต่อกับระบบตรวจจับใบหน้า และทะเบียนรถ เพื่อส่งมายังศูนย์กลางระบบควบคุมอัจฉริยะ
  6. Smart City IOC ระบบควบคุมอัจฉริยะ ที่มีการส่งสัญญาณจากจุดต่างๆทั่วเมือง มายังศูนย์ควบคุม โดยใช้ตัวอย่างจากเมืองภูเก็ต ซึ่งเป็นต้นแบบ Smart City ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)
  7. เฮลิคอปเตอร์ไร้คนขับ ชมนวัตกรรมอันล้ำสมัยของยานพาหนะแห่งอนาคตที่ควบคุมการทำงาน โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ขับขี่
  8. เสาประชารัฐ คือเสาควบคุมระบบ GPS รับส่งและกระจายสัญญานให้ครอบคลุมพื้นที่เพื่อให้ สามารถรองรับการใช้งานของ Smart City ในอนาคต
  9. Smart Drone ตัวอย่างการนำโดรนมาใช้รองรับในการขยายตัว บำรุงรักษา และสำรวจระบบ โรงไฟฟ้าระบบสายส่ง และอาคารสูงในเมือง และการติดตั้งกล้อง CCTV บนระบบโดรน เพื่อใช้ ในพื้นที่สุ่มเสี่ยง
  10. Smart Light Rail Train รถไฟฟ้ารางเบา ซึ่งเป็นการขนส่งสาธารณะที่สามารถรองรับสัญจรของผู้คน ทั้งในเขตเมืองและกระจายสู่นอกเมือง พลังงานที่ใช้ยังไร้มลพิษ เหมาะกับแนวคิดของเมืองอัจฉริยะ

ในส่วนของนิทรรศการที่จัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านพลังงานจากภาครัฐและเอกชนล้วนน่าสนใจ  ไม่แพ้กัน ยกตัวอย่างเช่น บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ที่นำเสนอรูปแบบผลงานคิดค้นนวัตกรรมด้านพลังงาน ใหม่และการประหยัดพลังงาน รวมถึงสิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะต่างๆ เช่นสถานีอัดประจุไฟฟ้า EV Park & Charge และระบบการจัดเก็บพลังงาน Battery Energy Storage  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ) นำเสนอเรื่อง Smart Micro Grid (โครงข่ายกระแสไฟฟ้าอัจฉริยะ)  และ Smart Home  บริษัท ไชน่า เจนเนอรัล นิวเคลียร์ เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (China General Nuclear Power Corporation หรือ “CGN”) ผู้พัฒนาและให้บริการ ธุรกิจพลังงานสะอาดชั้นนำของจีน นำเสนอนวัตกรรมทางด้านพาสมา เพื่อใช้ในระบบน้ำเสียของเมืองขนาดใหญ่ พร้อมตัวอย่างโครงการที่ประสบความสำเร็จในประเทศจีน เป็นต้น

ภายในงานผู้เข้าชมสามารถชมการสาธิตการขับรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก เช่น รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า รถมอเตอร์ ไฟฟ้าและรถจักรยาน Sharing Bike ได้อย่างใกล้ชิด จากเลนรถยนต์ขนาดย่อมที่ลัดเลาะไปตามพื้นที่จัดงานภาย ในฮอลล์ รวมถึงชมตัวอย่างอันล้ำสมัยของสถานีชาร์จไฟฟ้า (EV Charging Station) ที่จะมีการติดตั้งระบบชาร์จ กระแสไฟฟ้าของจริงจากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ “โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2561” หรือ SETA 2018 จัดขึ้นระหว่าง 21 – 23 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ ฮอลล์ 103 – 104 ศูนย์ นิทรรศการ และ การประชุมไบเทค บางนา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ในเว็บไซต์ www.setaasia.com