บริจาคอวัยวะยามสิ้นสูญ เพื่ออีกหลายชีวิตที่ยังรอความหวัง

27

การบริจาคร่างกายและอวัยวะเมื่อยามสิ้นสูญ นับเป็นการแสดงคุณค่าและความดีงามของการเกิดเป็นมนุษย์ เป็นความดีที่ไม่สิ้นสุด  พัฒนาบริการด้านการแพทย์ให้ก้าวหน้า พร้อมต่อยอดคุณค่าของอีกหลายชีวิตที่ยังอยู่

เราเคยได้ยินการบริจาคอวัยวะกันมาบ้างแล้ว แต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่า การบริจาคอวัยวะ มีความสำคัญมากน้อยแค่ไหน ขั้นตอนเป็นอย่างไร ผู้บริจาคต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

ข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาฯ ระบุว่า การบริจาคอวัยวะ คือ การบริจาคอวัยวะที่ยังมีสภาพสมบูรณ์เพื่อใช้ในการปลูกถ่ายอวัยวะให้แก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยวิธีอื่น หรือเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย อาจได้จากอวัยวะของผู้มีจิตศรัทธาซึ่งได้แสดงเจตนารมณ์ในการบริจาคอวัยวะเอาไว้ หรือได้จากญาติที่มีความประสงค์จะบริจาค

ปัจจุบันผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะมีมากถึง 5,220 ราย แต่ในปี พ.ศ.2559 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะได้รับการบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายเพียง 220 รายเท่านั้น

การบริจาคอวัยวะถือเป็นการสร้างประโยชน์และความสุขอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เรียกได้ว่าเป็นการให้ชีวิตใหม่ ให้ผู้ป่วยได้กลับคืนสู่สังคมด้วยคุณภาพชีวิตที่ดี ได้ดูแลครอบครัวและคนที่รัก อีกทั้งยังมีโอกาสได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป

ขั้นตอนการบริจาคอวัยวะ

กรอกรายละเอียดในใบแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะให้ชัดเจน ที่ http://www.organdonate.in.th/About_Donation/donate_process.html

พิมพ์ใบแสดงความจำนงบริจาค ส่งเอกสารมายังศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ตามที่อยู่ดังนี้ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺโน) ชั้น 5 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ทั้งนี้ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ จะส่งบัตรประจำตัวผู้มีความจำนงบริจาคอวัยวะให้ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้

หลังจากที่ท่านได้รับบัตรประจำตัวผู้มีความจำนงบริจาคอวัยวะจากศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ แล้ว กรอกชื่อและรายละเอียดการบริจาคลงในบัตร

เก็บบัตรประจำตัวผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะไว้กับตัวท่าน หากสูญหายกรุณาติดต่อกับศูนย์ รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

ควรแจ้งให้ญาติรับทราบว่าได้ทำเรื่องบริจาคอวัยวะไว้ในระหว่างมีชีวิต

ภายหลังจากเสียชีวิต ญาติของผู้แสดงความจำนงในการบริจาคควรโทรแจ้งศูนย์บริจาคอวัยวะทันทีหลังผู้บริจาคเสียชีวิต ที่เบอร์โทรศัพท์ 1666 หรือ 02 256 4045-6 โดยภายหลังจากผ่าตัดนำอวัยวะออก ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2-4 ชั่วโมง แพทย์จะตกแต่งร่างให้คงเดิมและมอบให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้

ข้อกำหนดในการบริจาคอวัยวะ

1.ผู้บริจาคอวัยวะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี

2.เสียชีวิตจากภาวะสมองตายด้วยสาเหตุต่างๆ

3.ปราศจากโรคติดเชื้อ และโรคมะเร็ง

4.ไม่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน หัวใจ โรคไต ความดันโลหิตสูง โรคตับ และไม่ติดสุรา

5.อวัยวะที่จะนำไปปลูกถ่ายต้องทำงานได้ดี

6.ปราศจากเชื้อที่ถ่ายทอดทางการปลูกถ่ายอวัยวะ เช่น ไวรัสตับอักเสบชนิดบี, ไวรัสเอดส์ ฯลฯ

(ผู้เสียชีวิตจากสมองตาย คือ การที่ระบบประสาทส่วนกลางหรือสมองไม่สั่งงาน ทำให้ระบบการหายใจหยุดทำงานหัวใจไม่บีบตัว ทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว ถือว่าผู้นั้นไม่สามารถรักษาให้มีชีวิตอยู่ได้)

ท่านที่มีความสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ รวมทั้งช่องทางการบริจาคทุนทรัพย์ได้ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย   www.organdonate.in.th โทรศัพท์ 1666 หรือ 02  256 4045-6

สามารถบริจาคทุนทรัพย์เพื่อสมทบทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริจาคอวัยวะ/ดวงตา โดยบริจาคให้ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย”  ธนาคารกรุงไทย สาขา สุรวงศ์  เลขที่บัญชี 023-008166-5

ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์