บอร์ด สปสช.เห็นชอบงบรักษา อปท.ปี 62 “7.4 พันล้านบาท”

28

บอร์ด สปสช.เห็นชอบประมาณการงบกองทุนรักษาพยาบาล อปท. ปี 62 จำนวน 7.4 พันล้านบาท ปรับเพิ่มตาม DRG ฉบับที่ 6, อัตราการจ่ายตาม ก.คลัง กำหนด และจำนวนผู้มีสิทธิที่เพิ่มขึ้น พร้อมเสนอ สถ. –สำนักงาน ก.ก.ถ. กระทรวงมหาดไทย พิจารณาจัดเตรียมงบประมาณ

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ “ข้อเสนองบสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2562”

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในการจัดทำ “งบสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2562” ได้มีการประมาณการและจัดทำข้อเสนอค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 ที่จำนวน 7,442,259,119 บาท เป็นงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่งจัดสรรที่จำนวณ 6,886,927,926 บาท โดยการประมาณการงบประมาณปี 2562 ที่เพิ่มขึ้น มีปัจจัยจากการใช้หลักเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย (Diagnosis Related Groups: DRG) ฉบับที่ 6 ที่มีการปรับอัตราการจ่ายชดเชยบริการผู้ป่วยใน และการปรับอัตราการจ่ายกรณีผู้ป่วยสิทธิกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น (กองทุนรักษา อปท.) ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งจะทำให้งบประมาณที่ต้องใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 นอกจากนี้ยังมีจำนวนผู้มีสิทธิที่เพิ่มขึ้น ทั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่รวมอัตราบรรจุใหม่ 20,000 ตำแหน่ง และบุคคลในครอบครัว

“การประมาณการงบสวัสดิการรักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 สปสช.จะมีการแจ้งยอดที่ได้คาดการณ์งบประมาณไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และสำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.) สังกัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) เพื่อพิจารณาจัดเตรียมงบประมาณต่อไป” รองเลขาธิการ สปสช.กล่าว

ทั้งนี้ กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นได้เริ่มจัดตั้งเมื่อปี 2556 และมอบให้ สปสช.ทำหน้าที่บริหาร เพื่อให้เกิดระบบคุ้มครองความมั่นคงด้านสิทธิการรักษาพยาบาล สำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นและครอบครัวให้ได้รับบริการที่เสมอภาคกับสิทธิอื่น และลดภาระความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก ซึ่งสิทธิประโยชน์มีความเสมอภาคและทัดเทียมระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ