อ.ส.ค.จับมือองค์การสุราร่วมพัฒนาเสริมแกร่งธุรกิจ

34

อ.ส.ค. จับมือองค์การสุรา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริม และพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจ มุ่งนำน้ำนมที่เหลือจากการทำ Sensory Test เข้าสู่กระบวนการกลั่นแอลกอฮอล์ ช่วยเพิ่มมูลค่า สนองตอบความต้องการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า อ.ส.ค. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เพื่อร่วมดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาด้านที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจ เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อเป็นการสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภค พร้อมขยายตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยทั้ง 2 หน่วยงานมีข้อตกลงและขอบเขตความร่วมมือ 5 แนวทางหลัก คือ 1.ร่วมมือวิจัยและพัฒนาโครงการเพื่อส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและผลิตภัณฑ์ 2.สร้างความร่วมมือในการใช้บริการระหว่างกันด้านวัตถุดิบ การผลิต และการจำหน่ายในอัตราพิเศษ 3.ให้ความร่วมมือในการทำตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 4.สร้างความร่วมมือการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารทางวิชาการ ระบบสารสนเทศ ข้อมูลสารนิเทศ ตลอดจนสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรของทั้งสองฝ่าย และ5.ร่วมดำเนินโครงการที่มีความสนใจร่วมกัน

เบื้องต้นทั้งสองฝ่ายได้มีแผนที่จะนำน้ำนมที่เหลือจากการผ่านการตัดกล่องและชิม (Sensory Test) หรือน้ำนมเสื่อมสภาพที่ไม่ได้ใช้ในโรงงานแปรรูปของ อ.ส.ค. เข้าสู่กระบวนการกลั่นแอลกอฮอล์ขององค์การสุรา ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับน้ำนมที่เหลือจากการทำ Sensory Test ขณะเดียวกัน อ.ส.ค. ก็จะใช้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ขององค์การสุราในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้แปรรูปผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค รวมทั้งทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค และนำมาใช้เช็ดทำความสะอาดเต้านมโค เป็นต้น

“แต่ละปีจะมีน้ำนมที่เหลือจากการทำ Sensory Test คิดเป็น 1.2% หรือประมาณ 365 ตัน/ปี โดย อ.ส.ค.จะส่งมอบน้ำนมดังกล่าวให้กับองค์การสุรา เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการกลั่นหรือแปรรูปเป็นแอลกอฮอล์ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า คาดว่า จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถและเสริมแกร่งทางธุรกิจให้กับ อ.ส.ค.และองค์การสุราได้ทางหนึ่ง” ดร.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าว

ด้านนายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อำนวยการองค์การสุรา กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการลงนามความร่วมมือดังกล่าวเป็นการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจ จะเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้ง อ.ส.ค. และองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ใน 2 รูปแบบ คือ น้ำนมที่เหลือจากการทำ Sensory Test จะเข้าสู่กระบวนการกลั่นแฮลกอฮอล์ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการลดการใช้สารเคมี และนำสารจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์มาใช้เพื่อการผลิต และลดการนำเข้าสารเคมีจากต่างประเทศ

“ซึ่งการลงนามครั้งนี้จะเป็นการเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทาง อ.ส.ค.โดยตรง ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่ดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดความหลากหลาย ” นายเชาวรัตน์ กล่าว