8 เทคนิคการสื่อสารแบบผู้นำยุค 4.0

1291
Business image created by Jannoon028 - Freepik.com

แม้ว่าในยุค 4.0 เครื่องไม้เครื่องมือและเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในธุรกิจมากขึ้น และคนในหลายหน้าที่อาจจะถูกลดบทบาทลงไป แต่อย่างไรก็ตาม บุคลากรบุคคลก็ยังคงเป็นทรัพยากรที่สำคัญ โดยเฉพาะบุคลากรระดับบริหาร ที่จำเป็นต้องปรับตัวในการสื่อสารให้เท่าทันกับยุค 4.0 นี้ด้วย

Advertisement

ต้นแบบการสื่อสารของผู้นำ 4.0 ที่ดีเป็นอย่างไร ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จสามารถบริหารงานและคนให้มีประสิทธิภาพ   การบริหารงานและบริหารคนในยุคปัจจุบันซึ่งมีความหลากหลายทั้งความต่างของ Generation วัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนาและภาษา  ล้วนแล้วเป็นปัจจัยที่ผู้นำต้องเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะเรื่องสื่อสาร ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญ ดังนั้นผู้นำที่ดีควรมีเทคนิคการสื่อสารที่ต้องตอบโจทย์ทั้งองค์กรและลูกค้า รวมทั้งตัวผู้นำเอง เทคนิคการสื่อสารแบบผู้นำ 4.0 ที่ดีมีอะไรบ้าง แมนพาวเวอร์ขอแนะนำกลเม็ดเคล็ดลับดังนี้

Business vector created by Sapann-Design – Freepik.com
  1. การวางความคิดอย่างมีระบบ การที่ผู้นำจะสื่อสารให้ชัดเจนได้ ต้องมีกระบวนการเรียบเรียง วางกรอบที่ชัดเจนก่อน  เพราะหากทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายและมีเหตุมีผลแล้ว การโน้มน้าวก็จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เลือกวิธีสื่อสารที่ตรงประเด็น-สถานการณ์-เวลา เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดกับการสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal   Communication), การสื่อสารในองค์กร (Internal Communication), การสื่อสารกับลูกค้า (Customer Communication), การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร (Stakeholder Communication)  นั้น  สิ่งสำคัญจะต้องใช้วิธีสื่อสารให้ตรงประเด็นเข้าใจสถานการณ์ และเลือกเวลาให้เหมาะสมที่สุด
  3. เป็นผู้ฟังที่ดี อีกหนึ่งกลเม็ดของผู้นำที่ดี ถ้าหากจะสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจก็ต้องเข้าใจคนอื่นก่อน ต้องเข้าใจสารที่ผู้สื่อสารส่งมา ไม่คิดไปเอง ถ้าเข้าใจแล้ว ผู้นำก็จะสื่อสารได้ตรงประเด็นยิ่งขึ้น
  4. การสื่อสาร 2 ทาง (Two way communication) ผู้นำที่ดีควรเรียนรู้วิธีการใช้คำถามแบบปลายเปิด เช่น ทำไม, เพราะอะไร, อย่างไร ไม่ควรใช้คำถามปลายปิด เพราะไม่เกิดประโยชน์  หากเราใช้คำถามถูก จะเกิดการตอบรับที่ดีและต่อยอดอย่างมีประสิทธิภาพ
  5. ใช้ช่องทางสื่อหรือเครื่องมือให้เหมาะสม ปัจจุบันมีช่องทางและเครื่องมือในการสื่อสารหลากหลายไม่ว่า Social Media, Direct Communication หรือ อื่นๆ เป็นต้น  ผู้นำที่ดีจึงควรเลือกให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของแต่ละกลุ่มที่ต้องการสื่อสาร
  6. ใจเขา-ใจเรา หลีกเลี่ยงคำพูด ประชดประชัน กระทบกระเทียบ แดกดัน ซึ่งสร้างแต่ความขัดแย้ง  ไม่ก่อประโยชน์และจะมีแต่ผลเสียตามมา
  7. ภาษากายเป็นเรื่องสำคัญ ผู้นำที่ดีควรใช้ภาษากายแสดงออกถึงความตั้งใจฟัง เช่น สบตาแบบมีไมตรี ยิ้ม พยักหน้าเบาๆ ให้เกียรติผู้สื่อสารก่อนเสมอ นอกจากนี้จะต้องไม่พูดแทรก ไม่ตัดบทหรือเปลี่ยนเรื่องทันที รอให้ผู้อื่นสื่อสารจบก่อนและค่อยพูด
  8. รักษาวาจาสัตย์ เทคนิคการสื่อสารนี้สำคัญมากๆ เหมือนคำที่ว่า “กษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำ” ผู้นำที่ดีต้องรักษาคำพูด พูดแล้วควรต้องทำ และทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีเสมอ

ทั้ง 8 เทคนิคการสื่อสารแบบผู้นำ 4.0 เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้นำอย่างคุณควรนำไปใช้ อีกทั้งบุคลิกภาพ การใช้น้ำเสียง และภาษากายที่เหมาะสม การสื่อสารเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้การบริหารงานและบริหารคนออกมาเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ หากผู้นำที่สามารถเข้าใจและนำเทคนิคดังกล่าวไปปรับใช้ได้ เชื่อมั่นว่าคุณจะพาทีมและองค์กรบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

ที่มา : แมนพาวเวอร์