SEAC เผย HR Mega Trend 2022 พร้อมเปิด HR Community ร่วมพัฒนาคนฝ่าวิกฤต

7

วิกฤตช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา  องค์กรทั่วโลกต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างหนัก พร้อมต้องวางแผนกลยุทธ์เชิงรุกและเชิงรับ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่พลิกผันได้ทุกวินาที เราอาจจะมองว่าองค์กรเหล่านั้นต้องมีทีมผู้บริหาร หรือนักการตลาดที่ดี จึงสามารถนำพาองค์กรฝ่าคลื่นที่ถาโถมเข้ามาตลอดเวลา ซึ่งนั่นอาจจะถูกแค่เพียงครึ่งเดียว เพราะถ้าเปรียบองค์กรเป็นเสมือนร่างกาย ทุกแผนกมีความสำคัญและเท่าเทียมกันหมด

อาทิ ทีมการตลาดกับภารกิจการเคลื่อนไหวด้วยแขนและขา ทีมการขายเปรียบเสมือนปากและหู ทีมผู้บริหารเป็นดั่งดวงตาและสมอง และที่สำคัญอีกหนึ่งทีมที่เป็นเสมือนแกนกลาง คือ ทีมทรัพยากรบุคคล (HR) ที่เป็นเหมือนกระดูกสันหลัง (Backbone) และจิตใจขององค์กร

นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า “พื้นฐานและภาพรวมของระบบนิเวศเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทำให้บริบทการทำงานของทั้งองค์กรและบทบาทหน้าที่ของพนักงานเปลี่ยนไปมากขึ้น โดยเฉพาะฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือ HR ที่ต้องเข้าใจในสถานการณ์และปรับตัวอย่างรวดเร็ว กลายมาเป็น “ฮีโร่คนสำคัญ” ที่ต้องทำหน้าที่เคียงคู่ทีมผู้บริหารองค์กร เพื่อนำพาธุรกิจสู่โอกาสและทางรอดในอนาคต แต่การที่ HR แต่ละคน ทั้ง HR ที่มากประสบการณ์ หรือ HR รุ่นใหม่จะเข้าใจในสถานการณ์การปรับเปลี่ยนของตัวเองและองค์กรแล้ว การเข้าถึงแหล่งองค์ความรู้ ทักษะ และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่อัปเดตล่าสุด จะทำให้เกิดมุมมองมิติใหม่และนำไปสู่การปรับใช้ภายในองค์กร ทั้งการเตรียมความพร้อมในการยอมรับและปรับตัว ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหม่ การมองหาโมเดลการบริหารจัดการการทำงานของพนักงานแบบใหม่ ที่สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน เพื่อให้สามารถวางแนวทางในการสร้างสะพาน นำพาพนักงานและองค์กรก้าวข้ามผ่านวิกฤติ ผลักดันพนักงานและองค์กรให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เท่าทันกับโลกการทำงานยุคใหม่ พร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคตนั้นจึงมีความจำเป็นที่เร่งด่วน”

SEAC เข้าใจในบริบทและให้ความสำคัญกับผู้นำผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับในสายงาน HR ที่ต้อง Reskill และ Upskill ใหม่ๆ ผสมผสานทั้ง Hard Skills และ Soft Skills การเติมทักษะรอบด้านที่จำเป็นต่อการทำงานรูปแบบใหม่ของคนในสายงาน HR จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์สังคมที่รวมกลุ่มคนในวงการ HR ขึ้น สู่ “HR Community by SEAC สังคมการเรียนรู้คุณภาพที่ครบวงจรที่สุด สำหรับคนทำงานสาย HR” ครั้งแรกในประเทศไทย สังคมที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระดับจากหลากหลายองค์กร เชื่อมต่อเครือข่าย HR ทั้งในรูปแบบ Face-to-Face และ Online ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบออนไลน์เป็นช่องทางติดต่อสื่อสาร รวมทั้งการสร้างคอนเทนต์ “ปลุก”พลัง เพื่อสร้างงานแบบ High Productivity ในทุกวัน สู่ความสำเร็จขององค์กรบนความปกติใหม่ของสังคม ซึ่งครอบคลุมมิติใหม่ของการบริหารงาน HR อาทิ การบริหารผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ (Performance Management), การบริหารจัดการความผูกพันของพนักงานที่ต้องทำงานระยะไกล (Employee Engagement during Pandemic), การวางแผนกำลังคนเชิงกลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ (Workforce Strategy) และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพสูง ที่ต่างจากเดิม (Talent Management) เป็นต้น

ข้อดีของ HR Community by SEAC สังคมการเรียนรู้คุณภาพที่ครบวงจรที่สุด คือ

1.สังคมเปิดกว้างที่เปิดโอกาสให้ HR ของแต่ละองค์กร ได้มีปฏิสัมพันธ์และส่งเสริมองค์ความรู้ ทักษะด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างครบวงจร เพื่อผลักดันให้องค์กรขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้มีประสบการณ์และคนทำงานสาย HR ทุกระดับทั่วประเทศ

2.คลังความรู้ขนาดใหญ่ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ทิศทางใหม่ด้านการบริหารจัดการพนักงาน และกรณีศึกษาจากองค์กรระดับโลกที่อัปเดตล่าสุด ให้คุณไม่พลาดทุกเทรนด์และโอกาสใหม่ๆ

3.พื้นที่ Sandbox สำหรับทดลองและพัฒนาต่อยอดไอเดียจริง พร้อมรับฟีดแบคจากคน HR และพนักงานองค์กรที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน พร้อมผลักดันการเรียนรู้ และการเติบโตซึ่งกันและกัน

4.ครบถ้วนด้วยเครื่องมือ How to ต่างๆ สำหรับ HR ที่ได้รับการพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยนทรัพยากรบุคคลในองค์กรจากองอค์กรระดับโกลบอลทั่วโลก พร้อมทั้งกิจกรรมทั้งในรูปแบบ Face-to-Face และ Online เพื่อส่งเสริมความรู้ และพัฒนาทักษะสำหรับสายงาน HR โดยเฉพาะ

นางอริญญา กล่าวเสริมว่า “เหตุผลที่ทำให้ HR ต้องเร่งปรับตัวให้ทันกระแสโลกในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงสูงและรวดเร็วที่เกิดจากสถานการณ์โควิด-19 จนเกิดเป็นนิยามใหม่ของโลก คือ NOW NORMAL ซึ่งจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากองค์กรชั้นนำทั่วโลก ทำให้ได้ข้อสรุปถึงเทรนด์ออกมาเป็น “8 HR Mega Trend 2022” ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่กระแสการดำเนินธุรกิจและการทำงานของพนักงานทั้งองค์กร ได้แก่

1.“Hiring” New Talent Internally: การสรรหาบุคคลากรภายในที่เข้าใจและเหมาะสมกับเนื้องานใหม่ในปัจจุบันผ่านการเพิ่มหน้าที่และบทบาท หรือสลับเปลี่ยนรูปแบบงานให้เหมาะสมกับพนักงานภายในของบริษัทฯ มากขึ้นตามบริบทของสังคมและธุรกิจที่เปลี่ยนไป ซึ่งจากรายงานของ LinkedIn’s Workplace Learning Report 2021 ทำให้เห็นว่า อัตราการปรับบริบทหน้าที่ของพนักงานภายในองค์กรมีมากขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจาก 16% เป็น 19%  ในช่วงเดือนเมษายน – สิงหาคม พ.ศ. 2562 และเพิ่มอีก 19.6% ในช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ. 2563

2.Building New Management Models for a Multigenerational Workforce: กลยุทธ์การสร้างสัมพันธ์ภายในองค์กรของคนทำงานหลากหลายเจเนอเรชั่น ซึ่งเป็นเรื่องที่หลายองค์กรต้องกำลังเผชิญและต้องเร่งวางกลยุทธ์หรือการสร้างโมเดลเพื่อให้พนักงานในแต่ละเจเนอเรชั่นทำงานแบบพึ่งพิงกันและกัน และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไปพร้อมกัน

3.Enabling Hybrid Workplaces: ความท้าทายใหม่บนวิกฤตินั้น คือ การที่ HR ต้องสามารถสร้างจุดเชื่อมการทำงาน ที่ผสานระหว่างการทำงานที่บ้านกับการทำงานที่ออฟฟิศ เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเชื่อมต่อกับออฟฟิศและเพื่อนร่วมทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสร้างผลงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิผลที่ดี

4.Rethinking Work for Gen Z: การมาถึงของเจเนอเรชั่น Z ที่นับเป็นความท้าทายครั้งใหม่ของ HR โดยเฉพาะการเข้าใจธรรมชาติและบริบทพนักงานเจเนอเรชั่น Z เพื่อให้สามารถปรับนโยบายและแนวทางการทำงานที่ยืดหยุ่นเพื่อสร้างการทำงานร่วมกันของพนักงานในองค์กรและกลุ่มพนักงานใหม่มากขึ้น

5.Benefiting from a Growing Gig Economy: Gig worker กับการทำงานในปัจจุบัน ที่เน้นรูปแบบการว่าจ้างงานแบบฟรีแลนซ์ พนักงานชั่วคราวมากขึ้น

6.Increasing Need for Power Skills: Soft Skills, Digital Skills, Thinking Skills: จากการที่ก้าวเข้าสู่โลกดิจิตอลมากขึ้น ทำให้คนเดินทางไปสู่ไลฟ์สไตล์ชีวิตแบบดิจิทัล เกิดการทดแทนทรัพยากรคน ด้วยเครื่องจักรหรือ A.I. มากขึ้น ทำให้ HR ต้องเร่งปรับและพัฒนาคนในองค์กรให้เข้าถึงพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่เรียกว่า “Power Skills” ประกอบไปด้วย Soft Skills, Hard Skill, Digital Skills และ Thinking Skills

7.Planning Perpetual Reskilling/Upskilling at Speed: ติดสปีดการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้กับพนักงานในองค์กร เพื่อเสริมศักยภาพของพนักงาน สู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรต่ออุตสาหกรรมในอนาคต

8.Increasing Focus on Building Learning Ecosystems: การสร้างระบบนิเวศในการทำงานใหม่ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน เพิ่มทักษะใหม่ และเพิ่มนวัตกรรมในองค์กร เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานแบบการมีส่วนร่วมของกันและกัน รวมทั้งการเข้าถึงคอนเทนต์ใหม่ๆ เทคโนโลยี และข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

“ดังนั้น HR COMMUNITY by SEAC จึงเป็นเสมือนพื้นที่เปิดให้คนที่ทำงานสาย HR และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานและองค์กรทุกระดับจากหลากหลายภาคธุรกิจ ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาและสัมผัสประสบการณ์ ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร แลกเปลี่ยนความรู้และทักษะใหม่ๆ แก่กันและกัน เสมือนเป็นบิ๊กคอมมูนิตี้ที่ขับเคลื่อนโดยคนในวงการ HR สำหรับคนทำงานในสาย HR โดยเฉพาะ เพื่อให้ทุกคนเท่าทันทุกข้อมูลและรับรู้โอกาสใหม่ๆ ที่น่าสนใจ และนำพาสู่การเปลี่ยนแปลงองค์กรและพนักงานในองค์กรให้ดีขึ้น” นางอริญญา กล่าวสรุป

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม HR Community ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย! โปรดกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มนี้ https://zfrmz.com/nzlARpLzxCHCITsWrTCI สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ คุณพัณณ์รฎา อีเมล panrada_w@seasiacenter.com หรือ โทร. 065-502-4591