พม. พัฒนาทักษะเยาวชนด้านการเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์อาเซียน

24

นางไพรวรรณ พลวัน รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ Young ASEAN + ๓ Social Entrepreneurs in Action โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้เยาวชนเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่มีการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได้ สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือของผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นเยาว์ให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน และเพื่อให้ได้รูปแบบและแนวทางสำหรับเยาวชนในการก้าวเป็นผู้ประกอบการทางสังคมเพื่อนำไปขยายผลต่อไป ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่อาวุโสที่เป็นผู้ประสานงานหลักที่รับผิดชอบงานด้านเยาวชน (SOMY Focal Point) จากประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ บรูไน,กัมพูชา อินโดนีเซีย ,ลาว ,มาเลเซีย ,เมีนมา ,ฟิลิปปินส์ ,สาธารณรัฐสิงคโปร์ ,เวียดนาม ,ไทย + ๓ (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี) จำนวน ๑๓ ประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๘๔ คน