หอการค้าชลบุรีจับมือ ม.บูรพา ดันชลบุรีเป็นอินโนเวชั่นฮับ

106

เปิดมิติใหม่หอการค้าชลบุรีจับมือ ม.บูรพา ชูงานวิจัยหวังผลักดัน 7 โครงการอินโนเวชั่น ดันชลบุรีเป็นอินโนเวชั่นฮับแห่งภาคตะวันออก

หอการค้าจังหวัดชลบุรี และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อให้เกิดประสิทธิผลจากผลงานนวัตกรรมในมิติใหม่ของหอการค้าจังหวัดชลบุรีที่ได้สนับสนุน ส่งเสริม ความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการภาคตะวันออกให้ใช้งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและต่อยอดเศรษฐกิจ จ.ชลบุรี พร้อมผลักดัน 7 โครงการนำร่อง ที่ร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักวิจัย และผู้ประกอบการ ชูงานวิจัยสู่ธุรกิจ ดันชลบุรีเป็นอินโนเวชั่นฮับ แห่งภาคตะวันออกของไทย

นายสุนทร ธัญญวัฒนกุล ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี  กล่าวว่า มีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนในการผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับพื้นที่จังหวัดชลบุรี ด้วยวิสัยทัศน์ของหอการค้าชลบุรี    “เป็นองค์กรหลักทางการขับเคลื่อน และพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและการศึกษา” โดยโครงการนำร่องเริ่มต้นจากการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่ถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามของภาคตะวันออกอย่างมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นเวลาเกือบหนึ่งปี ที่นำงานวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยบูรพาไปสู่ผู้ประกอบการและพัฒนาร่วมกันจนเกิดเป็นการต่อยอดทางธุรกิจ

หอการค้าจังหวัดชลบุรีได้เล็งเห็นความสำคัญของนวัตกรรมนำธุรกิจดังกล่าว จึงได้ช่วยกันส่งเสริมและพัฒนาภาคส่วนเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีสู่เศรษฐกิจที่มีนวัตกรรม ทั้งนี้ได้ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทั้งในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกจัดทำโครงการกับหน่วยงานราชการเพื่อส่งเสริมและพัฒนา SMEs จึงได้มีการร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดชลบุรี และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560  โดยสนับสนุนให้เกิดการนำผลงานนวัตกรรมไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจไม่ใช่เป็นแค่เพียงชิ้นงานวิจัยเท่านั้น เพื่อสนองตอบนโยบายยุทธศาสตร์ของประเทศที่ต้องการผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยได้นำนวัตกรรมไปใช้ต่อยอดทางธุรกิจ ซึ่งหอการค้าจังหวัดชลบุรีมีความต้องการที่จะผลักดันให้จังหวัดชลบุรีเป็นอินโนเวชั่นฮับของภาคตะวันออกของไทย โดยการนำงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาไปต่อยอดให้เป็นเชิงพาณิชย์ และด้วยแนวคิดนวัตกรรมนำธุรกิจ มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการภาคตะวันออกให้ใช้งานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ จึงจะเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการภาคตะวันออกอีกด้วย

นายธีรินทร์ ธัญญวัฒกุล เลขาธิการ หอการค้าจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ปี พ.ศ  2561 นี้ หอการค้าจังหวัดชลบุรี มีนโยบายมุ่งเน้น 3 เรื่องหลัก คือนวัตกรรมการศึกษาและพัฒนาธุรกิจชุมชนพร้อมทั้งจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกิจการหอการค้าจังหวัดชลบุรีขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการผลักดันกิจกรรมด้านนวัตกรรม ด้านการศึกษาและด้านภาคธุรกิจชุมชนของจังหวัด และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรีให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านการเกษตร ด้านการแปรรูปและการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงในกระบวนการผลิตอย่างเป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นสถาบันการศึกษาหลักของภาคตะวันออก และมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านวิทยการการจัดการเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านนี้ ทั้งนี้ตนเห็นว่าเป็นโอกาสที่ช่วยกันพัฒนาและส่งเสริมเติบโตไปพร้อมกันทั้งทางวิชาการและเชิงพาณิชย์ จึงมีความยินดีในการร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดชลบุรี ร่วมกันดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้และพัฒนาความรู้สู่ท้องถิ่นและชุมชน  ซึ่งจะทำให้การเรียนรู้และผลงานวิจัยของนิสิตทั้งด้านวิทยาการและเทคโลโลยีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สามารถนำไปสู่การพัฒนาและผลิตสินค้าที่เพิ่มมูลค่าแก่บริษัทและองค์กรต่างๆ ได้อย่างมากมาย

ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า ความร่วมมือกันในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยบูรพาได้เน้นมุมมองด้านวิทยาศาสตร์ นำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมสินค้า ขณะที่ผู้ประกอบการจะเน้นมุมมองด้านพาณิชย์ ที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของตนเอง และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค พิจารณาความเป็นไปได้ตามมิติที่ต่างถนัด ทั้งนี้ได้มีการทำโครงการนำร่องที่จับคู่กันระหว่างผู้ประกอบกับนักวิจัยทั้งสิ้น 7 โครงการ

นายไกรสร ฉัตรเลขวนิช ประธาน YEC ชลบุรี กล่าวว่าสำหรับโครงการนำร่องที่ได้ดำเนินการแล้วนั้น  ได้แก่ 1. โครงการข้าว low GI low sugar เป็นข้าวที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ร่างกายจะดูดซึมน้ำตาลได้น้อย เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน โดยบริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด 2. โครงการ ชุดตรวจแอนติบอดีต่อโบท๊อกซ์อย่างง่าย  ของผู้ประกอบการ นพ.ธนวัฒน์ ธนกิจประภาพันธุ์ พรรณวัฒน์คลีนิกโดยมีแนวคิดพัฒนาชุดตรวจหาแอนตี้บอดี้ของมนุษย์ต่อ Botox เพื่อนำมาใช้ตรวจในผู้ป่วยก่อนนำไปสู่การรักษา 3. โครงการ สารสกัดตะไคร้เพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบการเดียวกับโครงการที่ 2  4. โครงการ กำแพงกันกินสำเร็จรูป โดย บ.ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) 5. โครงการการพัฒนาต้นแบบหัววัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถบีทุกน้ำมันเชื้อเพลิง โดย บจก. ทีเบลโก้ จำกัด  6. โครงการ บางลงแต่ยังคงความแข็งแรงด้วยนวัตกรรม โดย บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด 7. โครงการ การพัฒนาวัสดุธรรมชาติเพื่อทดแทนการนำเข้าทรายแมวจากต่างประเทศ โดย หจก.บีคัมโปร จำกัด

นายสุนทร กล่าวทิ้งท้ายว่า หอการค้าจังหวัดชลบุรีพร้อมให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาคัดเลือก อีก 10 โครงการ จากผลงานนิสิตกว่า 120 โครงการ เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายอินโนเวชั่น ไทยแลนด์ 4.0 นอกจากนี้ทางหอการค้าจังหวัดชลบุรี จะนำโครงการของนิสิต ปี 1 และ ปี 2 จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 10  โครงการ ที่ได้รับคัดเลือกมาต่อยอดโครงการเพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต และภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบไปด้วย การเสวนาเรื่อง” ก้าวต่อไป ในการพัฒนานวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์” นิทรรศการและสิ่งประดิษฐ์ มีการจัดมุมนักวิชาการพบปะผู้ประกอบการ การให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและการพัฒนาธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการขึ้นทะเบียนนักวิชาการนักวิจัยกับ ITAP