“สุข โข ใจ ออนไลน์ ออนทัวร์” เที่ยววิถีใหม่ จากใจชุมชน

7

อพท. ผุดแคมเปญ ส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์วิถีใหม่  “สุข โข ใจ ออนไลน์ ออนทัวร์” ประเดิมพาทัวร์ในรูปแบบเสมือนจริงผ่านช่องทางออนไลน์แล้ววันนี้ ไลฟ์สดผ่าน FB Live  YouTube Clip Video  หวังสร้างเป็นโครงการต้นแบบ ยกระดับชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว ตอกย้ำเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก                      

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19   อพท. ได้นำเทคโนโลยี มาพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ รองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบจากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ทุกหน่วยงานราชการนำนวัตกรรม หรือเทคโนโลยี มาปรับใช้เป็น เครื่องมือของการทำงาน และการพัฒนายกระดับขีดความสามารถให้กับชุมชนและท้องถิ่น เพื่อตอบรับนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง  อพท. จึงได้นำร่อง มอบให้สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4  หรือ อพท.4 จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นพื้นที่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก  ได้พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์วิถีใหม่ “สุข โข ใจ ออนไลน์ ออนทัวร์ : Sukho Jai Local Virtual Tour” เป็นการจัดการนำเที่ยวเสมือนจริง โดยชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยว หรือผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวและนำชมกิจกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ (Local Virtual Tour) เช่น Facebook live, Youtube, Clip Video เป็นต้น  เริ่มเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่สนใจ ผู้ที่ต้องกักตัวอยู่กับบ้าน หรือ Work From Home ได้เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนแบบเสมือนจริงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยชุมชนและผู้ประกอบการในท้องถิ่นจะไลฟ์สดตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564   และสามารถคลิกดูย้อนหลังได้ตลอดไป  หากกระแสตอบรับดี อพท. จะขยายผลไปยังพื้นที่พิเศษอื่นๆ

“กิจกรรมครั้งนี้ เท่ากับได้ยกระดับชุมชน ผู้ประกอบการท้องถิ่น ได้มีทักษะมีประสบการณ์ ในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการนำเสนอกิจกรรมการท่องเที่ยวและของดีในชุมชนของตัวเองให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้รับรู้  แม้ในช่วงนี้ที่ยังไม่สามารถเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ แต่ก็จะช่วยสร้างกระแสให้เกิดการวางแผนเดินทางได้เมื่อจบการแพร่ระบาดของโควิด-19 และยังเป็นโอกาสให้ชุมชน ผู้ประกอบการ นำเสนอของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์ชุมชน เกิดการสั่งซื้อในโอกาสต่อไปอีกด้วย”  ผู้อำนวยการ อพท. กล่าว

ชุมชนได้ประสบการณ์ นักท่องเที่ยวได้คลายเครียด

ผลลัพท์ที่ได้จากกิจกรรมนี้คือ ชุมชน และผู้ประกอบการ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยังสามารถจัดแพ็กเกจและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยตนเองในแต่ละช่วงเวลาให้นักท่องเที่ยว ผู้สนใจ ได้ชื่นชมสถานที่และกิจกรรมแบบเสมือนจริง ทั้งในรูปของการพาทัวร์โบราณสถาน  ทำงานศิลปะ เช่น การเขียนลายสังคโลกบนผืนผ้า พาไปเรียนรู้วิถีชีวิต และงานหัตถกรรมต่างๆ เช่น การย้อมสีฝ้ายด้วยธรรมชาติ รวมไปถึงพาไปชิมอาหารพื้นถิ่น ขนมหม้อแกงเตาโบราณ  กล้วยน้ำว้าแปรรูป  ขนมข้าวโค้ง  เป็นต้น

อพท. คาดว่ากิจกรรมดังกล่าว จะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีใหม่  ที่ช่วยลดความเครียด ฟื้นฟูจิตใจของคนไทยในช่วงเวลานี้  เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกัน นำมาซึ่งการอุดหนุนซื้อสินค้าชุมชน สินค้าที่ระลึกผ่านระบบออนไลน์เช่น Shopee Lazada เป็นต้น   อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการรับรู้แนวทางการพัฒนาท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัยในพื้นที่มรดกโลก ที่นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน ผู้ประกอบการ ในแพ็กเกจหรือกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเอง ในรูปแบบ Toolkit, DIY Box Set  ปัจจุบันมีร้านค้าชุมชนนำร่อง จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1.สุนทรีผ้าไทย 2.โมทนาเซรามิกและศิลปะสร้างสรรค์ 3.โรงนาบ้านไร่  นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยคิดราคาจากต้นทุน วัสดุอุปกรณ์ ค่าสอน      ซึ่งเป็นรูปแบบที่ อพท. พัฒนาโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อความยั่งยืนของชุมชน ในการเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวที่จะฟื้นตัวกลับมาอีกครั้ง

ยกระดับชุมชน ตอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

อย่างไรก็ตามการดำเนินงานครั้งนี้ เป็นไปตามแผนงานด้านการพัฒนาและยกระดับชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ 4  อพท. จังหวัดสุโขทัย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม  มุ่งเน้นการพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบของเมืองสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริม ขับเคลื่อน และตอกย้ำการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัยเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน โดยเสริมสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว เพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวจากทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิต ประกอบกับความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงรับประโยชน์จากการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน แลพเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นสร้างความหลากหลายทางการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  รวมถึงการขับเคลื่อนจังหวัดสุโขทัยสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts and Folk Art) ขององค์การยูเนสโก UNESCO

นอกจากนั้นยังก่อเกิดการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน   เกิดความตระหนักในการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (UCCN) โดยการนำวัฒนธรรมและความสร้างสรรค์มาเป็นองค์ประกอบและกลไกสำคัญในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน  เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และความยั่งยืนของชุมชน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  และส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดสุโขทัยในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19   อีกด้วย

กิจกรรมที่จัดไปแล้วและสามารถเข้าชมย้อนหลังได้ดังนี้