หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุระยะสั้น  หนึ่งแนวทางปั้นแรงงานรับสังคมสูงวัย  

3082
People image created by Pressfoto - Freepik.com

องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้ประเทศที่มีอัตราผู้สูงอายุ หรือผู้มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป  สัดส่วนมากกว่า 10% ของประชากรในประเทศ หรืออายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า 7% เป็นประเทศที่อยู่ในยุคที่ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)

หากสัดส่วนผู้มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป มากกว่า 20% หรือ อายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่า 14% จะเรียกว่า สังคมที่มีผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society)

และสูงสุดคือระดับของ สังคมที่อุดมไปด้วยผู้สูงอายุ ซึ่งมีสัดส่วนของผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป มากกว่า 20%

วันนี้ประเทศไทยเราได้ก้าวเข้าสู่ยุค Aging Society แล้ว กระทรวงสาธารณสุขคาดว่า เมืองไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปีนี้ โดยคาดว่าจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมดหรือราว 20% ในปี 2561 เป็นสัดส่วนที่มากกว่าประชากรเด็ก นั่นหมายความง่ายๆ ว่า อัตราคนอายุยืนสูงขึ้น แต่เด็กที่เกิดใหม่มีจำนวนน้อยลง

เมื่อเปรียบเทียบในระดับเอเชีย  นับเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยประเทศไทยเป็นอันดับที่ 2 รองจากประเทศสิงคโปร์ ขณะที่ญี่ปุ่นนั้นครองความเป็นเมืองแห่งผู้สูงอายุมานานแล้ว

หลายภาคส่วนของประเทศไทย ได้ตื่นตัวกับสิ่งเหล่านี้มาระยะใหญ่ ปัจจุบันมีสินค้าและบริการที่ออกมาเพื่อป้อนตลาดผู้สูงอายุโดยเฉพาะ แต่ที่ยังต้องการเพิ่มขึ้นอีกมาก คือ กลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากสังคมยุคใหม่ ที่ลูกหลานต้องทำงานนอกบ้าน จนไม่มีเวลาดูแลพ่อแม่ได้อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

ล่าสุด สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ออกมาประกาศหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ ด้วยการจับมือกับโรงพยาบาลพญาไท ปั้นหลักสูตรที่น่าสนใจนี้ขึ้นมา

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า คาดการณ์ประชากรในปี 2563 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มก่อให้เกิดความต้องการธุรกิจบริการผู้สูงอายุที่จะต้องได้รับการส่งเสริมเพื่อเร่งยกระดับคุณภาพบริการ เพื่อรองรับผู้สูงอายุ รวมถึงการแข่งขันในระดับสากล

อีกทั้งสังคมผู้สูงอายุ จะก่อให้เกิดธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ให้บริการใหม่ๆ หลายรูปแบบ เช่น ธุรกิจส่งคนเข้าไปดูแลและบริการผู้สูงอายุที่บ้านพัก บริการรับพาไปเที่ยว ซึ่งทำหน้าที่แทนคนในครอบครัวที่มีภาระงานประจำ

เรื่องของมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนัก เพื่อการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกหลาน

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า จากความเข้าใจในปัญหาดังกล่าว กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดทำข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขาผู้ดูแลผู้สูงอายุ และสาขาอื่นๆ ระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ เครือโรงพยาบาลพญาไท โดยจัดตั้ง “ศูนย์การศึกษาเพื่อสุขภาพ เครือโรงพยาบาลพญาไท” ในการจัดการเรียนการสอน “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 4 เดือน (420 ชั่วโมง)” เพื่อที่จะผลิตบุคลากรด้านการส่งเสริมสุขภาพ ให้ทันกับความต้องการของตลาดแรงงาน ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งเมื่อสำเร็จการอบรมสามารถทำงานในโรงพยาบาล และสถานประกอบการด้านการดูแลผู้สูงอายุของภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรดังกล่าว โดยเน้นการเพิ่มความรู้ ทักษะ ด้านการดูแลผู้สูงอายุตามกิจวัตรในการดำรงชีวิต การจัดเตรียมอาหารและโภชนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการและออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่สนใจต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และมีความพร้อมเข้ารับการฝึกได้ตลอดหลักสูตร

สำหรับ “ศูนย์การศึกษาเพื่อสุขภาพ เครือโรงพยาบาลพญาไท” ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2548 เพื่อฝึกอบรมแรงงานทางด้านสุขภาพ  เช่น ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ  โดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และกระทรวงแรงงาน

ผู้ที่สนใจในหลักสูตร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2617 7255 ถึง 58 ต่อ 322