LH Bank พักชำระหนี้เอสเอ็มอี และรายย่อย 3 เดือน

1

LH Bank ธนาคารตระหนักถึงความเดือดร้อนของลูกค้าทุกกลุ่ม รวมถึงลูกค้าเอสเอ็มอีและรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการที่ภาครัฐได้ยกระดับมาตรการควบคุมสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่

ชมภูนุช ปฐมพร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank เปิดเผยว่า ธนาคารมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ในการช่วยเหลือลูกค้าเพื่อให้ผ่านพ้นสถานการณ์ในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี  และเห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือ ธนาคารจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง  และในครั้งนี้ธนาคารได้ออกมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน เพื่อช่วยลูกค้าเอสเอ็มอีและรายย่อยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยเริ่มตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไป โดยหลักเกณฑ์พิจารณาเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2564”

สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อมและยังเปิดกิจการอยู่แต่รายได้ลดลงจากมาตรการควบคุมการระบาดของภาครัฐ ธนาคารจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็นและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ธนาคารหวังว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าได้ในระดับหนึ่ง โดยใน    ระหว่างนี้จะมีการติดตามและประเมินผลกระทบของลูกค้าอย่างใกล้ชิด หากสถานการณ์มีความยืดเยื้อธนาคารจะพิจารณาออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกค้าเพิ่มเติมต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 1327