กสอ. ส่ง Thailand Textiles Tag เสริมความเชื่อมั่นสิ่งทอไทย

11

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เดินหน้าส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าสิ่งทอ แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ไทย ภายใต้ตราสัญลักษณ์ คุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย หรือ Thailand Textiles Tag ออกสู่ตลาด รวมกว่า 40 ราย ในปี 2021 เร่งสร้างความเชื่อมั่น กระตุ้นเศรษฐกิจส่ิงทอไทยในช่วงวิกกฤตโควิด-19

นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 ต่อเนื่องมาถึงปี 2564 เพื่อเร่งยกระดับผลิตภัณฑ์ สิ่งทอไทย ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ อาทิ ผู้ผลิต เส้นด้าย ผ้าผืน เสื้อผ้าสำเร็จรูป เคหะสิ่งทอ และสินค้าไลฟ์สไตล์ ที่มีสิ่งทอเป็นองค์ประกอบ ด้วยการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ภายใต้ตราสัญลักษณ์ ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย (Thailand Textiles Tag) พร้อมจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่าย และสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ผลิตภายในประเทศไทย ทั้งระบบให้ขับเคลื่อนและแข่งขันได้ “สำหรับการดำเนินโครงการปี 2564 นี้ ซึ่งยังคงเป็นช่วงที่อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ยังคงมุ่งมั่นเร่งเดินหน้าพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับเครื่องหมาย ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่น้อยกว่า 20 ราย สำหรับปีนี้ ในขณะที่ปี 2563 มียอดผู้ผ่านการรับรองเพิ่มอีก 11 ราย สรุปยอดรวมในปี 2564 คาดว่าจะมีผู้ประกอบการผ่านการรับรองและได้รับฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยไม่น้อยกว่า 30 ราย พร้อมเตรียมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รับรู้ จัดทำหนังสือสรุปผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากฯ ของปี 2021 แจกให้ผู้บริโภค และเปิดให้ดาวน์โหลดทางออนไลน์ โดยจะแล้วเสร็จปลายเดือนกันยายน 2564”

ทั้งนี้ คาดว่าภายหลังการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้ได้รับการรับรอง ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย หรือ Thailand Textiles Tag จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มการค้าในช่วงสถานการณ์โควิด19 รวมทั้งฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ ของไทยให้มีศักยภาพมากขึ้น สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ

 

สำหรับ ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย (Thailand Textiles Tag) นั้น เป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ผลิตในประเทศไทยและได้รับการพัฒนาคุณภาพ โดยผ่านการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล โดยหลักเกณฑ์การให้การรับรองเครื่องหมาย Thailand Textiles Tag นั้น มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับคุณภาพของเนื้อผ้า ความคงทนของสี และความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้และกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และพิจารณาจากแหล่งกำเนิดของสินค้าโดยยึดตามหลักสากลได้แก่

– เส้นด้ายที่ผลิตในประเทศไทย (Yarn Forward) หมายถึง กรณี ผู้ประกอบการซื้อเส้นใยแล้วนำมาผ่านกระบวนการปั่นเป็นเส้นด้ายในประเทศไทย

– ผ้าผืนที่ผลิตในประเทศไทย (Fabric Forward) หมายถึง กรณี ผู้ประกอบการซื้อเส้นด้ายแล้วนำมาผ่านกระบวนการทอ หรือ ถัก เป็นผ้าผืนในประเทศไทย รวมถึงผ่านกระบวนการฟอก ย้อม พิมพ์ และตกแต่งสำเร็จในประเทศไทยด้วย

สนใจข้อมูลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร 0 2367 8279, 0 2367 8260 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook : ฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทย