ทีเอ็มบี เปิดธนาคารโรงเรียน เพื่อน้องหูหนวก รู้จักการออมเงิน

25

ทีเอ็มบี เปิดธนาคารโรงเรียน เพื่อน้องหูหนวก รู้จักการออมเงิน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เวธน์วิภพ ภาสพสิษฐ์ ผู้จัดการภาคธุรกิจสาขา 5 ทีเอ็มบี นำทีมอาสาสมัครทีเอ็มบี จากสำนักงานภาคธุรกิจสาขาภาคเหนือ ร่วมกับโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร เชียงใหม่ เปิดธนาคารโรงเรียนเพื่อน้องผู้บกพร่องทางการได้ยิน ที่โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการออมเงิน ซึ่งเป็น 1 ใน 37 โครงการเปลี่ยนชุมชนเพื่อความยั่งยืน ตามแนวคิด TMB Make THE Difference โดยมี นางยุพิน คำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ร่วมงาน ณ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่