มข. จัดโครงการฝึกอบรม หัตถกรรมไม้ไผ่ร่วมสมัยกลุ่มวิสาหกิจผู้สูงอายุ

4

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “หัตถกรรมไม้ไผ่ร่วมสมัยกลุ่มวิสาหกิจผู้สูงอายุ” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ: U2T) ณ ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมี ผศ.มัลลิกา ศรีสุธรรม และ อ.ดร.พรทิพย์ โพนตุแสง เป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่โครงการตำบลขัวเรียง พร้อมคณะทำงาน  และได้รับเกียรติจาก นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายกัมปนาถ ถาวงษ์กลาง ปลัดอำเภอชุมแพ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมครั้งนี้

โดยการฝึกอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับงานหัตกรรมจักสานของกลุ่มวิสาหกิจผู้สูงอายุทั้งด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ไผ่ให้มีความน่าสนใจ ทันสมัยและลงตัวด้วยความมีเอกลักษณ์ของชุมชน ของตำบลขัวเรียง อ.ชุมแพ โดยมีวิทยากร คือ คุณนพมาศ  คดอุย ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและการออกแบบหัตถกรรมร่วมสมัย