ทีเอ็มบี ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

74

ทีเอ็มบี ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ลงนามใน MOU (บันทึกข้อตกลงฯ) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการให้ความรู้ทางการเงินเพื่อข้าราชการทหาร “จัดการเงินดี…ชีวีมีสุข”

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล ปลัดกระทรวงกลาโหม และ บุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “จัดการเงินดี…ชีวีมีสุข” เพื่อส่งเสริมและพัฒนา การให้ความรู้ทางการเงิน เพื่อข้าราชการทหาร โดยมีเป้าหมายในการสร้างจิตสำนึกในการวางแผน และการบริหารเงินส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพ และสร้างวินัยทางการเงินที่ดี พร้อมมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษาให้บุตรของกำลังพลสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อเปลี่ยนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามปรัชญา TMB Make THE Difference ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ศาลหลักเมือง