อินโฟเฟด ร่วมกับ อว. มอบทุน 1 ล้านบาท แก่ผู้ชนะ UEC University eSports

6

อินโฟเฟด ร่วมกับ อว. มอบทุน 1 ล้านบาท ให้แก่ทีมชนะการแข่งขัน UEC University eSports Championship 2020 พร้อมเดินหน้าส่งเสริมเยาวชนผ่าน Academy สร้างมืออาชีพป้อนวงการอีสปอร์ต

บริษัท อินโฟเฟด จำกัด ผู้ก่อตั้งสนามกีฬา “Thailand eSports Arena” สำหรับการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตแห่งแรกในประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีมอบรางวัลทุนการศึกษารวม 1 ล้านบาท ให้แก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในรายการ University eSports Championship 2020

ผศ.ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการและโฆษกกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า ความร่วมมือกับ บริษัท อินโฟเฟด จำกัด ในโครงการ UEC University eSports Championship 2020 ถือเป็นหนึ่งโครงการที่สอดรับและตอบโจทย์วิสัยทัศน์ รวมทั้งพันธกิจของกระทรวงฯ ที่มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการอุดมศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตอบรับต่อการเติบโตของวงการกีฬาอีสปอร์ตและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องที่กำลังเติบโตสดใสอย่างต่อเนื่อง สู่ความก้าวหน้าของบุคลากรในประเทศ ให้มีมาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ดำเนินการวิจัย และสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ โดยเข้าไปร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศ  เพื่อเป้าหมายในการขับเคลื่อนการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของไทย ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล อีกทั้งยังเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ภายในปี พ.ศ. 2580

ด้าน จิรยศ เทพพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ก่อตั้ง บริษัท อินโฟเฟด จำกัด เปิดเผยว่า โครงการ “UEC University eSports Championship” ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1.หลักสูตร Zero to Hero สนับสนุน 3 อาชีพในวงการ ได้แก่ นักกีฬาอีสปอร์ตมืออาชีพ หรือ eSports Pro-Player อาชีพนักสร้างสรรค์เนื้อหา หรือ Content Creator และอาชีพ Production Organizer โดยการ Reskill Upskill และ Newskill และ 2. การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในรายการ University eSports Championship 2020 ผ่านแพลตฟอร์ม eArena ซึ่งจัดการแข่งขันผ่านเกม Arena of Valor หรือ ROV จาก บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด และเกม Player Unknown’s Battlegrounds Mobile หรือ PUBG Mobile จากบริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อชิงทุนการศึกษารวม 1 ล้านบาท โดยได้จัดการแข่งขันรอบไฟนอลเกม ROV และเกม PUBG จบไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ มีผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 16 ทีมดังนี้ เกม PUBG Mobile อันดับ 1 ทีมหนูน้อยหมวกแดง จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์สุราษฎร์ธานี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต และโรงเรียนเทพศิรินทร์ อันดับ 2 ทีม 4EVER 18UP จากโรงเรียนสิริรัตนาธร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิควิทยา วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม และโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา อันดับ 3 ทีม 888 Garage จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัย ตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พร้อมมุ่งเดินหน้าต่อยอดส่งเสริมอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬาอีสปอร์ต ทั้งในส่วนของนักแข่งและ Streamers โดยได้พัฒนาในส่วนของ Academy เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่สำคัญให้กับเหล่านักแข่งและ Streamers ในอุตสาหกรรมอีสปอร์ตที่เติบโตต่อเนื่อง นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังนับเป็นหนึ่งในพันธกิจที่ต้องการส่งเสริมด้าน Digital Entertainment ให้เป็นอาชีพใหม่แก่เยาวชนไทย ทั้งการให้ความรู้ด้านทฤษฎีผ่านโครงการ eArena Academy ควบคู่กับภาคปฏิบัติผ่านการแข่งขัน UEC University eSports Championship เป็นการ Reskill นำความรู้ที่มีอยู่มาปัดฝุ่นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การ Upskill เพิ่มพูนความรู้จากที่มีอยู่เพื่อเพิ่มมูลค่าองค์ความรู้ยิ่งขึ้น และการ Newskill ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ ก่อให้เกิดเป็นอาชีพใหม่ที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคดิจิทัล สร้างโอกาสให้เยาวชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพ หนึ่งในเป้าหมายของการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจประเทศ