ทีเอ็มบี แต่งตั้ง เสนธิป ศรีไพพรรณ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ

27

นายบุญทักษ์ หวังเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี กล่าวว่า “คุณเสนธิปเป็นที่ปรึกษาธุรกิจมืออาชีพมานานกว่า 18 ปี ทั้งในและต่างประเทศ เคยดูแลให้คำปรึกษาลูกค้าในหลากหลายธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งรวมทั้งธุรกิจธนาคารและสถาบันการเงิน คุณเสนธิปเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการวางกลยุทธ์ การลงทุน การควบรวมกิจการ และการพัฒนากระบวนการธุรกิจ รวมทั้งเป็นนักลงทุนในธุรกิจ Start-up ที่หลากหลาย จึงทำให้เป็นผู้ที่มีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าในหลายมิติ มีความรู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับ การดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งจะนำความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เหล่านั้นมาใช้เพื่อช่วยผลักดันให้ทีเอ็มบีประสบความสำเร็จในการสนับสนุนให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับประสบการณ์ที่ดีแบบทีเอ็มบีโดยผ่านมุมมองใหม่ๆ ซึ่งจะเปิดมิติใหม่และโอกาสใหม่ในการ Make THE Difference เพื่อลูกค้าของทีเอ็มบีต่อไป”

นายเสนธิป ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับทุนจาก IFCT ไปศึกษาต่อปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจที่ Kenan-Flagler Business School, University of North Carolina at Chapel Hill และได้รับคุณวุฒิด้านวิชาชีพการเงินและการลงทุน Chartered Financial Analyst จาก CFA Institute ก่อนหน้าที่จะเข้าร่วมงานกับทีเอ็มบี นายเสนธิป เป็นผู้ก่อตั้งและเป็น Managing Partner ของบริษัทที่ปรึกษา Business Navigator Consulting (BNC) และนอกจากนี้ ยังเคยร่วมงานกับบริษัทที่ปรึกษาระดับโลก เช่น Bain & Company, AT Kearney และ PricewaterhouseCoopers และมีประสบการณ์การทำงานในหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย