สสส.-ส.อ.ท. ชูแนวคิด Happy Workplace กระตุ้นคนทำงานมีความสุขช่วงวิกฤต

12
โรงพยาบาลสนามสมุทรสาคร

สสส.-ส.อ.ท. ชูนวัตกรรมแนวคิด Happy Workplace กระตุ้นคนทำงานมีความสุขช่วงวิกฤต สานพลังสร้าง รพ.สนาม จ.สมุทรสาคร-ตู้เก็บวัคซีน 80 ตู้ มอบ รพ.รัฐทั่วประเทศ มุ่งขยายองค์กรสุขภาวะเพิ่มอีกเท่าตัว ในกลุ่มอุตสาหกรรม 6 กลุ่ม สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 3 แห่ง

ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สสส. กล่าวบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Happy Workplace โครงการพัฒนาภาคีขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ” ในการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2564 ว่า สสส. ริเริ่มนวัตกรรมแนวคิดองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) มาตั้งแต่ปี 2547 มีเป้าหมายเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสุขภาวะบนพื้นฐานความสุข 8 ประการ (Happy 8)

ปัจจุบันมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมสานพลังนำนวัตกรรมไปแนวคิด Happy Workplace ไปใช้เป็นนโยบายขององค์กร หรือจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร กว่า 10,000 แห่ง ที่ผ่านมา สสส. ร่วมกับ ส.อ.ท. พัฒนาต้นแบบองค์กรแห่งความสุขในกลุ่มอุตสาหกรรม 6 กลุ่ม ในบริษัทกว่า 600 แห่ง และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 9 พื้นที่ ครอบคลุม 33 จังหวัด ซึ่งถือเป็นภาคีเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง ทำให้คนวัยทำงานมีความสุขในการทำงาน และตระหนักถึงความสำคัญเรื่องสุขภาวะ เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ สสส. ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลเนลสันแมนเดลา ประจำปี 2564 ขององค์การอนามัยโลก เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา

ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์

“สสส. มุ่งเน้นการขับเคลื่อนนวัตกรรมแนวคิด Happy Workplace ผ่านทางผู้บริหาร ส.อ.ท. ที่จะเป็นแรงสนับสนุนเพิ่มตัวคูณขยายในวงกว้าง เพื่อให้บุคลากรภาคแรงงานไทย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ได้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายให้เกิดการขยายต้นแบบ       การขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะในกลุ่มอุตสาหกรรมเพิ่มจากเดิมอีก 6 กลุ่ม รวมเป็น 12 กลุ่ม และอุตสาหกรรมจังหวัดเพิ่มจากเดิมอีก 3 แห่ง รวมเป็น 12 แห่ง” ดร.ประกาศิต กล่าว

สุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. กล่าวว่า ส.อ.ท. ถือเป็นองค์กรตัวแทนภาคเอกชนและภาคการผลิต แบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม 45 กลุ่ม และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 75 แห่ง ครอบคลุมภาคการผลิต อุตสาหกรรม และภาคแรงงานวัยทำงานทั่วประเทศ ถือเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้กระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเกิดการชะลอตัว ทำให้แรงงานเกิดความเครียดส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ส.อ.ท. ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาวะของคนในองค์กร จึงใช้นวัตกรรมแนวคิด Happy Workplace ของ สสส. สร้างต้นแบบองค์กรสุขภาวะ กระตุ้นแรงงานไทยให้ทำงานอย่างมีความสุข

ตู้เก็บวัคซีน

“ส.อ.ท. ใช้แนวคิด Happy 8 สานพลังแห่งการเป็นผู้ให้ ดึงกลุ่มแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญ    มากฝีมือมาร่วมช่วยกู้วิกฤตโควิด-19 โดยสนับสนุนการสร้างโรงพยาบาลสนามที่จังหวัดสมุทรสาคร และตู้เก็บวัคซีนที่ได้มาตรฐานอุณหภูมิระหว่าง 2-8 องศาเซลเซียส 80 ตู้ มอบให้แก่โรงพยาบาลภาครัฐใน 77 จังหวัด ทั้งนี้ ตู้เก็บวัคซีนได้ส่งมอบแล้วใน 21 จังหวัด จังหวัดละ 1 ตู้ และจะดำเนินการส่งมอบส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้ เพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยและกลับมามีจำนวนผู้ป่วยน้อยลง และโรงพยาบาลมีศักยภาพให้บริการฉีดวัคซีนที่ได้คุณภาพในเวลาอันรวดเร็วยิ่งขึ้น จากผลการดำเนินงานพบว่า แรงงานมีความสุขในการทำงานในภาวะวิกฤต ที่สำคัญยังพบว่า การพัฒนาองค์กรสุขภาวะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานในองค์กร และต่างองค์กร เกิดความร่วมมือเป็นเครือข่ายที่เราเรียกว่า Happy Network” สุพันธุ์ กล่าว