ธนบุรี เฮลท์แคร์ ชี้แจง ไม่เกี่ยวข้องกับ “บังอร” ต้องการแหล่งทุนมาร่วมงานในธุรกิจ “กัญชง”

6

หนังสือชี้แจง

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1 มีนาคม 2564

จากกรณีที่มีผู้ใช้นามว่า “บังอร” ได้เผยแพร่ข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) โดยระบุว่า ต้องการแหล่งทุนมาร่วมงานในธุรกิจ “กัญชง” พร้อมให้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ อีกทั้งกล่าวอ้างคำให้สัมภาษณ์ของ นายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ  THG (บริษัทฯ)

ที่ปรากฏใน น.ส.พ.ฐานเศรษฐกิจ วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา โดยการกระทำดังกล่าวอาจทำให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าบริษัทฯ เป็นผู้เผยแพร่ข้อความดังกล่าว

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเรียนชี้แจงว่าผู้ใช้นาม “บังอร” ซึ่งเป็นผู้เผยแพร่ข้อความดังกล่าว หรือบุคคลอื่นที่เผยแพร่ข้อความทำนองเดียวกันนี้ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ แต่อย่างใด และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของบุคคลดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

แผนกสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)