จิตอาสารัฐสภาจับมือ สสส. ลงพื้นที่รณรงค์เด็ก-คนชรา ป้องกันโควิด-19

9

สุวรรณา มารีนี เลขานุการเครือข่ายจิตอาสารัฐสภา ทำดีตามรอยพ่อ กล่าวว่า เครือข่ายจิตอาสารัฐสภา ได้ร่วมกับโครงการการสื่อสารนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี ภายใต้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ระลอกใหม่ที่กลับมาระบาดใหม่ในหลายพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้สูงอายุและเด็ก ๆ ในสถานสงเคราะห์และมูลนิธิต่าง ๆ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบดังกล่าว

โดยได้ร่วมมือกับโครงการการสื่อสารนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี จัดกิจกรรม “รับมือโควิด-19 ระลอกใหม่ ตั้งการ์ดไว้ ปลอดภัยกว่า” ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2564 โดยลงพื้นที่รณรงค์ให้ผู้สูงอายุและเด็ก ๆ ตลอดจนบุคลากรในสถานสงเคราะห์และมูลนิธิต่าง ๆ ให้ใส่ใจในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้มอบหนังสือ คู่มือและชุดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19 ได้แก่ คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19  หนังสือสู้โควิด-19ไปด้วยกัน และ หนังสือชีวิตวิถีใหม่ เพื่อให้ทุกคนรู้จักการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเมื่อต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม โรงเรียน หรือแม้แต่กับครอบครัวในบ้าน ตลอดจนสถานที่สาธารณะต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังได้มอบเจลล้างมือ แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค และหน้ากากอนามามัยให้กับผู้สูงอายุ และเด็ก ๆ ตลอดจนบุคลากรในสถานสงเคราะห์และมูลนิธิ เพื่อใช้ในการป้องกันโรคโควิด-19 ด้วย

ทั้งนี้ เครือข่ายจิตอาสารัฐสภาฯ พร้อมภาคีเครือข่าย ได้ลงพื้นที่รณรงค์ในสถานสงเคราะห์และมูลนิธิต่าง ๆ  ประกอบด้วย โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ , สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี , มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ , สถานสงเคราะห์เด็กบ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง , มูลนิธิบ้านนกขมิ้น , มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ บ้านพักคนชราหญิง ติวานนท์ , สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแห่งความหวัง มูลนิธิเซนต์มาร์ติน ติวานนท์ , มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก (บ้านครูหยุย) และ มูลนิธิธารนุเคราะห์สถานพักฟื้นคนชรา บางเขน