อย. ใช้มาตรการป้องกันขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ รับมือระบาดโควิด-19 รอบใหม่

6
นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์

อย. ใช้มาตรการป้องกันขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ รับมือระบาดโควิด-19 รอบใหม่ ทั้งด้านกฎระเบียบ อนุญาตให้ใช้หนังสือรับรองการขายที่ออกโดยผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์แทนการออกโดยหน่วยงานภาครัฐได้ ด้านสถานประกอบการได้ปรับลดระยะเวลาการออกใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตและนำเข้า แต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งานของประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์

นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบใหม่ในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ระดมทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร เครื่องมือ และองค์ความรู้ ในการบรรเทาปัญหาและป้องกันการขาดแคลนของหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Surgical Mask) หน้ากาก N95 และชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE)

โดย อย.ใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ประกอบการต่อการรับมือการระบาดโควิด-19 โดยในด้านกฎระเบียบของการนำเข้า อนุญาตให้ใช้หนังสือรับรองการขายที่ออกโดยผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศได้ แทนการใช้หนังสือรับรองการขายที่ต้องโดยหน่วยงานภาครัฐ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ อีกทั้งในด้านสถานประกอบการ อย. ได้ลดระยะเวลาการออกใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตและนำเข้าเครื่องมือแพทย์โดยสามารถออกใบจดทะเบียนสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ภายใน 1 วันทำการ จากเดิมภายใน 10 วันทำการ และใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ ภายใน 5 วันทำการ จากเดิมภายใน 30 – 40 วันทำการ

แต่ทั้งนี้ อย. ยังคงคำนึงถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์เป็นสำคัญ จึงได้มีการกำหนดและควบคุมมาตรฐานของเครื่องมือแพทย์ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ หน้ากาก N95  ชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) และ ถุงมือสำหรับการตรวจโรค เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการใช้งาน

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวเพิ่มเติมในตอนท้ายว่า อย. ขอยืนยันว่าได้ดำเนินการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยความรวดเร็ว แต่ยังคงเน้นย้ำในเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยของประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์เป็นสำคัญ จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ในช่วงการระบาดของโควิด-19 จะมีเพียงพออย่างแน่นอน