“บัตรนัดตรวจเบาหวาน”โฉมใหม่ มาพร้อมเกร็ดความรู้เบื้องต้น จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

67
“โรคเบาหวาน” ฟังดูคุ้นหูจนเสมือนโรคประจำตัวปกติที่พบได้ทั่วไป แท้จริงกลับเป็นโรคที่พบมากในผู้ป่วยและยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนทั่วโลกอีกด้วย จากข้อมูลของสหพันธ์เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation: IDF) ยังชี้ให้เห็นว่ามีผู้ป่วยโรคเบาหวานกว่า 425 ล้านคนทั่วโลกในปี 2560 และคาดว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น 629 ล้านคนภายในปี 2588  นอกจากนี้ในประเทศไทยยังพบว่ามีผู้ป่วยโรคเบาหวานสูงกว่า 4 ล้านคน  ในปี 2563 
เพื่อควบคุมอาการและใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขมากยิ่งขึ้น ผู้ป่วยจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลและติดตามอาการอย่างใกล้ชิดจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมหมั่นตรวจเช็คร่างกายเป็นประจำตามที่นัดหมาย ซึ่งในการนัดหมายแต่ละครั้ง แพทย์ ณ โรงพยาบาลต่าง ๆ ควรจะ มีการมอบสมุดการจดบันทึกและติดตามระดับน้ำตาลในเลือด พร้อมยื่นใบนัดหมายแก่ผู้ป่วยสำหรับการพบแพทย์ในครั้งต่อไป อย่างไรก็ตาม มีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่ละเลย หรือหลงลืมมารับการตรวจตามนัดหมาย ดังนั้น เพื่อสร้างความน่าสนใจและเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานไปพร้อม ๆ กัน ปัจจุบันโรงพยาบาลชั้นนำต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้มอบบัตรนัดหมายรูปแบบใหม่ ที่นอกจากจะดูโดดเด่นสวยงามแล้วยังแทรกเกร็ดความรู้ง่าย ๆ ในการดูแลตัวเองให้แก่ผู้ป่วยอีกด้วย
บัตรนัดหมายสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานนี้ จัดทำขึ้นทั้งหมด 12 รูปแบบ โดยแต่ละแบบจะมีเนื้อหาสอดแทรกถึงเกร็ดความรู้และวิธีดูแลตนเองเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ป่วยในแบบที่เข้าใจได้ง่าย นอกจากนี้บนบัตรนัดรูปแบบใหม่นี้ยังมีลิงค์วิดีโอการให้ความรู้แบบเต็มรูปแบบจาก 12 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคเบาหวานชั้นนำของประเทศไทยอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น “ออกกำลังกายวันละนิดพิชิตเบาหวาน” โดย นายแพทย์เพชร รอดอารีย์ อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล และ เลขาธิการสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ และ “เบาหวานกับการเดินทาง” โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสว่างจิต สุรอมรกุล หัวหน้าหน่วยต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นต้น

ตัวอย่าง Appointment Card สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
ปัจจุบัน บัตรนัดหมายรูปแบบใหม่นี้ได้ทำการแจกจ่ายให้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานตามโรงพยาบาล และสถานพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ อันเป็นแนวทางในการติดตามดูแลการรักษาผู้ป่วยและช่วยเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ดีให้กับกลุ่มผู้ป่วยได้สามารถดูแลตนเองและดำเนินชีวิตให้เหมาะสมได้เป็นอย่างดี