แรงงาน – ท่องเที่ยวฯ ถกมาตรการช่วยลูกจ้างกรณีธุรกิจท่องเที่ยวปิดกิจการจากพิษโควิด-19

0

สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือมาตรการช่วยเหลือบุคลากรภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 กรณีมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวให้ลูกจ้างได้รับสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 15.30 น.สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ ในโอกาสเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อหารือในประเด็นมาตรการช่วยเหลือบุคลากรภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

โดยมี สุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้ช่วยดูแลพี่น้องแรงงาน รวมทั้งนายจ้างผู้ประกอบการให้เหมือนคนในครอบครัว แต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมาย

สุชาติ กล่าวต่อว่า จากการหารือในวันนี้กระทรวงแรงงาน ได้เสนอไปว่า เรามีกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยโควิด-19 โดยให้สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานแก่ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากต้องกักตัวหรือเฝ้าระวังการระบาดของโรค หรือไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากทางราชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ และลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน รวมกันไม่เกิน 90 วัน ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563 ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนโดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.sso.go.th อยู่ในขณะนี้

“ที่ผ่านมารัฐมนตรีทุกกระทรวงทำงานกันอย่างเต็มที่และสุดความสามารถ เราทำงานแบบบูรณาการกัน ขอให้พี่น้องแรงงาน นายจ้างผู้ประกอบการมั่นใจและเชื่อมั่นว่าเราทำงานภายใต้กรอบของกฎหมาย เพื่อให้ทุกคน
มีที่ยืนอย่างแข็งแรง”สุชาติ กล่าวในท้ายสุด