ธ.กรุงเทพ ส่งต่อความรู้และจินตนาการ สู่ห้องสมุด 400 แห่ง เพื่อชีวิตที่เลือกได้

28

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จัดโครงการมอบหนังสือชุดพิเศษเสริมประสบการณ์ชีวิตให้กับห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 400 แห่งทั่วประเทศ รวมมูลค่า 7 ล้านบาท

โดย ธนาคารกรุงเทพ ได้ร่วมมือกับสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จัดทำหนังสือชุดพิเศษส่งเสริมด้านประสบการณ์ชีวิตให้แก่เด็ก ภายใต้โครงการ “หนังสือเพื่อชีวิต และจินตนาการ” มอบให้แก่ห้องสมุดตามโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจำนวน 400 โรงเรียน รวมมูลค่า 7 ล้านบาท งานนี้ได้รับเกียรติจากนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาร่วมในพิธีมอบหนังสือครั้งนี้ โดยมีนายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ นายทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นายอาทร เตชะธาดา กรรมการผู้จัดการ สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น มาร่วมมอบหนังสือส่งต่อให้แก่โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 400 แห่ง ผ่านระบบออนไลน์อย่าง Zoom แบบสดๆ ผ่านจอ LED ขนาดใหญ่ภายในงาน

ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ “หนังสือเพื่อชีวิต และจินตนาการ” ว่า ธนาคารกรุงเทพ ได้ร่วมกับสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น มอบหนังสือคุณภาพในด้านเนื้อหา วิชาการ และการส่งเสริมจินตนาการต่างๆ ปีนี้เป็นปีที่ 12 แล้ว โดยการคัดเลือกหนังสือ ได้มีการหารือกับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานในการคัดเลือกหนังสือที่เหมาะสม และได้กระจายหนังสือไปยังหลายพื้นที่ที่ขาดแคลน เพราะหนังสือหรือห้องสมุดยังเป็นสิ่งสำคัญในพื้นที่ห่างไกล เมื่อเห็นสายตาเด็กๆ ที่มองหนังสือ ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยสร้างเสริมประสบการณ์

ในปีนี้หนังสือที่คัดเลือกมีอยู่ 3 ชุดหลักได้แก่ นิทานสองภาษา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ Good Habit Series เพื่อให้เด็กตื่นตัวเรื่องภาษาและปลูกฝังอุปนิสัย, หนังสือเพื่อชีวิตและจินตนาการ เรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์และการสร้างจินตนาการใหม่ๆ และหนังสือชุดบ้านเล็กในป่าใหญ่ ปลูกฝังเรื่องของคุณธรรมและหลักคิด ทั้งนี้ ใน 3 ชุดนี้มีความผสมผสานทั้งเรื่องสมัยใหม่ จินตนาการ และหลักคิดเดิม ซึ่งเชื่อว่ายังมีคุณค่าในสังคมสมัยใหม่ โดยธนาคารกรุงเทพมีความยินดีที่ได้มีส่วนในการผลักดันกิจกรรมทางสังคม แต่ความสำเร็จที่จะไปให้ถึงเป้าหมายได้นั้นเป็นเรื่องของสังคมที่ทุกคนต้องทำด้วยกัน

“ในระบบการศึกษานั้น การอ่านเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญ จึงเป็นพื้นฐานที่จำเป็นจะต้องส่งเสริม โดยกิจกรรมนี้ได้ดำเนินการมาสู่ปีที่ 12 แล้ว การคัดเลือกหนังสือยังมุ่งเน้นประเภทของหนังสือที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยสร้างสรรค์จินตนาการ เช่น วรรณกรรมคลาสสิค เพื่อเสริมสร้างนิสัยให้เยาวชนรักการอ่าน และยังสนับสนุนให้เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลได้เรียนรู้ผ่านหนังสือต่างๆ อีกด้วย”

ด้านอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมว่า การศึกษานอกจากจะทำให้มีชีวิตรอดแล้ว การศึกษายังต้องสร้างให้คนมีแรงบันดาลใจในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สร้างครอบครัว สังคม และประเทศชาติ จากสถิติการอ่านของคนไทยนั้นลดลงไป ใช้การฟัง การดู จากส่วนอื่นมากขึ้น แต่ถ้าได้อ่านจะได้เห็นแนวคิด การวิเคราะห์ ซึ่งการได้รับหนังสือก็เหมือนได้ขุมทรัพย์ที่จะส่งต่อแหล่งการเรียนรู้สู่มือนักเรียนทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน ต่อยอดเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่ให้ในวันนี้จะรับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อยอดให้ใช้ได้นาน มีคุณค่ามากที่สุด และหวังว่า ในโอกาสหน้าทางโรงเรียนในสังกัดและโรงเรียนในชนบทจะได้รับโอกาสดีๆ อย่างนี้ต่อไป

“การศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นเป็นรากฐานที่สำคัญ เพื่อให้เยาวชนก้าวทันโลกและมีศักยภาพ โดยไม่ทิ้งอัตลักษณ์ ซึ่งหนังสือเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ นอกจากช่วยให้อ่านออกเขียนได้แล้ว ยังเสริมทักษะการคิดเพื่อใช้ชีวิตในสังคม การสนับสนุนให้นักเรียนรักการอ่าน หมั่นเรียนรู้ และศึกษาค้นคว้า จะเป็นประโยชน์แก่ตัวนักเรียน รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจก็เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งการเรียนรู้ผ่านการอ่านหนังสือนั้นจะช่วยเตรียมคนให้มีอาชีพ มีงานทำ เพื่ออนาคตที่ดีต่อไป” อัมพร ทิ้งท้าย

ทั้งนี้ การมอบหนังสือในโครงการนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 โดยปีนี้ได้เลือกหัวข้อ “หนังสือเพื่อชีวิตและจินตนาการ” จึงนับเป็นโอกาสอันดีอีกครั้งที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง เพราะการอ่านเป็นกระบวนการสำคัญในการสร้างสรรค์การเรียนรู้สู่มนุษย์ การอ่านก่อให้เกิดความเข้าใจ และสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้คนเราและสังคมมากมาย การอ่านไม่ได้มีเพียงมิติแห่งความรู้เพียงอย่างเดียว แต่การอ่านทำให้เห็นความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งเกิดปัญญาในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีสติ รวมไปถึงช่วยให้คนในสังคมเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันอีกด้วย