“บิ๊กอู๋” มอบแนวทาง สปส. 7 ข้อ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกันตน

23

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม ณ ห้องประชุม อำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี วันนี้ (21 ธ.ค.60) โดย รมว.แรงงาน ได้ฝากแนวทางในการทำงาน 7 ข้อ เพื่อให้สำนักงานประกันสังคมประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นว่า “1) การผลักดันให้แรงงานนอกระบบ เข้าถึงหลักประกันสังคมอย่างทั่วถึงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวงแรงงาน ในระดับนโยบาย พื้นที่ และภาคีเครือข่าย โดยหามาตรการและสร้างแรงจูงใจให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้น 2) สร้างการรับรู้ให้ประชาชน เข้าใจสิทธิประโยชน์ของการประกันสังคม รวมทั้งปรับปรุงและเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และคืนสิทธิให้ผ้ประกันตน มาตรา 39 ได้กลับสู่ระบบประกันสังคม 3) การยกระดับสายด่วน 1506 ให้เป็นสายด่วนกระทรวงแรงงาน วิเคราะห์เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน สามารถให้ข้อมูลโต้ตอบอัตโนมัติ สะดวก รวดเร็ว เชื่อมโยงทั่วโลก 4) การพัฒนาองค์กร ที่มีประสิทธิภาพสูง ทันสมัย คล่องตัว โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล เสริมสร้างพัฒนาระบบงานภายในองค์กรให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีความเข้มแข็ง โปร่งใส ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณชน และแก้ปัญหาทุจริตโดยใช้กลไกการสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 5) การบริหารการลงทุน เพื่อสร้างผลตอบแทน ให้สำนักงานประกันสังคมเตรียมการและจัดทำแผนการลงทุนอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ให้มีความสมดุลระหว่างอัตราผลตอบแทน และระดับความเสี่ยงโดยการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล และมุ่งเสริมสร้างเสถียรภาพ ความมั่นคงของกองทุนเป็นหลักการสำคัญ 6) การจัดทำข้อมูล Big Data เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ ขอให้เชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้มากที่สุด นำไปสู่การตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนดทิศทางและนโยบายด้านแรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์ปก่นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน 7) การจัดสวัสดิการสำหรับบุคลากรในองค์กร ได้แก่ สถานที่รับเลี้ยงเด็กสำหรับบุตรของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร้านสวัสดิการ ที่อยู่อาศัย ห้องพยาบาล ห้องออกกำลังกาย การตรวจสุขภาพ กองทุนสวัสดิการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่”

“ขอชื่นชมผลการลงทุนของสำนักงานประกันสังคม ในปี 2560 ที่ผ่านมา มีผลตอบแทนถึง 58,000 ล้านบาท ซึ่งได้ดำเนินการลงทุนที่มีผลตอบแทนที่คุ้มค่า ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการทำงานของสำนักงานประกันสังคม ต้องมีเป้าหมายการให้บริการและสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด และขอให้ติดตามการทำงานของรัฐบาลและสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน รวมทั้งสำนักงานประกันสังคมต้องสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาล เพื่อให้สาธารณชนได้มีความเชื่อมั่นและมั่นใจในระบบประกันสังคมต่อไป” รมว.แรงงาน กล่าวในท้ายที่สุด