อพท.รับรางวัลคุณธรรมและความโปร่งใส

9

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มอบรางวัลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หรือ ITA Awards ให้แก่ 7 หน่วยงานภาครัฐ โอกาสนี้ นายสุรกิจ ลิ้มสิทธิกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. พร้อมคณะผู้ปฏิบัติงาน เป็นตัวแทนผู้อำนวยการ อพท. เข้ารับมอบรางวัลประเภทองค์การมหาชน ซึ่ง อพท. ได้รับการประเมินระดับ AA ที่ 1 ประเภทองค์การมหาชน ด้วยคะแนน 95.54  ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล