“7 ทศวรรษแห่งสิทธิมนุษยชน”

28

พลังของศิลปะจะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้หรือไม่  ขอเชิญมาร่วมค้นหาคำตอบ ในงานวันสิทธิมนุษยชน 2563 วันที่ 8 ธันวาคม ที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ เวลา 18.00 น.

การแสดงร่วมสมัยครั้งพิเศษชื่อ “7” ซึ่งรังสรรค์โดย พิเชษฐ กลั่นชื่น ศิลปิน นักเต้น โขน และนักเต้นร่วมสมัยของไทยผู้ได้รับการยกย่องจากนานาประเทศ โดยในระหว่างการแสดงครั้งนี้ หลักการ สำคัญๆ ของกฎกติกาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศทั้ง 7 ฉบับที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไว้ รวมทั้ง อุปสรรค ซึ่งทำให้สิทธิของคนชายขอบบางกลุ่มยังไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร จะถูกสื่อสารผ่านนาฏศิลป์ ร่วมสมัยตลอดหนึ่งชั่วโมงเต็มหลังจากการแสดงจบลงแล้วผู้ชมยังจะได้ร่วมสนทนากับคุณพิเชษฐ อย่างเปิดอก ในเรื่องของความเชื่อมโยงระหว่างการเต้นรำกับสิทธิมนุษยชน รวมทั้งบทบาทของการแสดงออกทางศิลปะ ต่างๆ ต่อการผลักดันสิทธิมนุษยชนให้ก้าวหน้าอีกด้วย

การแสดงครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย กับกรม คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และ Pichet Klunchun Dance Company เพื่อรำลึกถึงวัน สิทธิมนุษยชน และกระตุ้นให้เกิดการถกเถียงอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับพันธกรณีของไทยต่อสนธิสัญญาด้าน สิทธิมนุษยชน และบทบาทที่สมาชิกในสังคมควรมีต่อการทำให้พันธกรณีเหล่านั้นกลายเป็นแนวประพฤติ ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงแค่ลงทะเบียนล่วงหน้าที่เว็บไซต์ engage.eu และตอบ คำถามของเราด้วยว่า “ในจำนวนสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศทั้ง 7 ฉบับ ที่ไทยได้ ให้สัตยาบันไว้นั้น ฉบับไหนสำคัญที่สุดสำหรับคุณ” และนำอีเมลตอบรับที่ท่านได้หลังจากการลงทะเบียน มาเป็นหลักฐานในการเข้างาน