โรงงานน้ำตาล จัดสัมมนาเตรียมรับเปิดหีบอ้อยประจำฤดูการผลิตปี 2563/64

2
สิริวุทธิ์ เสียมภักดี

โรงงานน้ำตาล จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดหีบอ้อยประจำฤดูการผลิตปี 2563/64 วางแนวทางการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บผลผลิตอ้อยและเพิ่มประสิทธิภาพการหีบอ้อยเป็นน้ำตาล ลุ้นเพิ่มผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อย หลังประมาณการอ้อยเข้าหีบปีนี้ลดจากปีก่อนเหลือเพียงประมาณ 70 ล้านตัน พร้อมกำหนดกรอบแนวทางปฏิบัติแก้ปัญหาปัญหาอ้อยไฟไหม้ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่อุตสาหกรรม

สิริวุทธิ์ เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (TSMC) เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทั้ง 58 โรง ได้จัดสัมมนา workshop ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดหีบอ้อย ฤดูการผลิตปี 2563/2564 ที่คาดว่าจะเปิดหีบอ้อยได้ภายในต้นเดือนธันวาคมนี้ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติของโรงงานน้ำตาล ที่รับผิดชอบงานด้านฝ่ายไร่และด้านการผลิตน้ำตาลของแต่ละโรงงาน ประชุมร่วมกันเพื่อวางกรอบการบริหารจัดการด้านผลผลิตอ้อยอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บผลผลิตอ้อย โดยรณรงค์ให้ชาวไร่อ้อยจัดส่งอ้อยสดเข้าหีบ เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวไร่อ้อย ส่วนฝ่ายโรงงานวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการหีบสกัดอ้อยให้ได้ปริมาณน้ำตาลต่อตันอ้อย (ยิลด์) สูงสุด และบริหารจัดการต้นทุนต่อหน่วยน้ำตาลของโรงงานที่ดียิ่งขึ้น

ขณะเดียวกัน กลุ่มอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล มุ่งแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยทุกโรงงานจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อสนองนโยบายภาครัฐที่กำหนดเป้าหมายลดอ้อยไฟไหม้ในฤดูเก็บเกี่ยวนี้ เหลือไม่เกิน 20% จึงวางแนวทางให้ความช่วยเหลือชาวไร่ในการจัดเก็บผลผลิต พร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ชาวไร่คู่สัญญาว่ากำลังการผลิตของโรงงานมีเพียงพอในการหีบอ้อยตามกรอบเวลา ดังนั้น ชาวไร่จึงไม่ต้องเร่งจัดเก็บผลผลิตด้วยวิธีการเผาอ้อยที่ต้องถูกหักเงินค่าอ้อย ทำให้ได้รับรายได้ลดลง

“โรงงานน้ำตาลวางแผนจัดเก็บผลผลิตอ้อยสอดคล้องกับความสามารถการหีบของแต่ละโรง โดยจะสนับสนุนรถตัดอ้อยให้แก่ชาวไร่คู่สัญญาอย่างเต็มที่ และรับซื้อใบอ้อยจากชาวไร่เพื่อนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตน้ำตาลและไฟฟ้า ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้แก่ชาวไร่จากการเพาะปลูกอ้อย” สิริวุทธิ์ กล่าว

ขณะเดียวกัน การสัมมนาครั้งนี้ จะหารือแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยต้องการพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกอ้อย เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งติดต่อกัน ส่งผลให้ปริมาณอ้อยลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในฤดูการผลิตนี้ คาดว่า จะมีอ้อยเข้าหีบประมาณ 70 ล้านตัน ลดลงจาก 75 ล้านตันในปีก่อน ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ยังกำหนดแนวทางในการสร้างมาตรฐานวิชาชีพให้แก่ผู้อยู่ในระบบอุตสาหกรรม โดยให้ TSMC เป็นองค์กรมีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิสาขาวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาอาชีพผู้ปฎิบัติงานด้านเพาะปลูกอ้อย เพื่อยกระดับมาตรฐานทางวิชาชีพของบุคลากรฝ่ายไร่ให้มีคุณภาพ รองรับการเติบโตอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในอนาคต