สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

22

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เลือกตั้งนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยมีมติ เลือกคุณรติ พันธุ์ทวี เป็นนายกสมาคม ปี 2563-2565 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส

รูปจากซ้ายไปขวา
1. ดร. ปอยหลวง โคนทรงแสน บริษัท เดอะแพลตฟอร์ม จำกัด
2. คุณธนวัฒน์ มีสวัสดิ์ บริษัท ไดอิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จำกัด
3. คุณปรัตถจริยา ชลายนเดชะ วันเดอร์แมน ธอมสัน
4. คุณรติ พันธุ์ทวี บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด
5. ดร.ชาลินี ฮิราโน บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
6. คุณอดิศักดิ์ อมรฉัตร ABM Connect
7. คุณสมเกียรติ ลาภธนัญชัยวงศ์ BBDO Bangkok
8. คุณธาราวุฒิ สืบเชื้อ