พม. ยกระดับพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถสู่มืออาชีพ

56

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานงานแถลงข่าวการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถ “Thailand Public Talent Show” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้แสดงความสามารถได้พัฒนาทักษะความสามารถ และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบ เป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางในการจ้างงานให้กับผู้แสดงความสามารถ ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์

พลเอก อนันตพร กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณ์ในการจัดระเบียบ คุ้มครอง พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทาน และแยก “ผู้แสดงความสามารถ” ออกจากผู้ทำการขอทานอย่างชัดเจนเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้แสดงความสามารถได้พัฒนาทักษะ และยกระดับการแสดงสู่มืออาชีพ สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ซึ่งจากสถิติการออกบัตรผู้แสดงความสามารถ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2555 ถึง 29 ธันวาคม 2560 พบว่า มีผู้มาทำบัตรผู้แสดงความสามารถ 2682 ราย แบ่งเป็น 6 ประเภทตามความสามารถ ได้แก่ ดนตรี 2366 ราย นาฏศิลป์ 162 ราย ศิลปะ 8 ราย กายกรรม 4 ราย ละคร 2 ราย และอื่นๆ เช่น การแสดงมายากล เต้น Break Dance 140 ราย กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย

พลเอก อนันตพร กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ “ผู้แสดงความสามารถ” จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผู้แสดงความสามารถให้มีมาตรฐานอย่างมืออาชีพ โดยจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ รวมถึงการพัฒนาทักษะและมาตรฐานการแสดงในที่สาธารณะ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ระดับจังหวัด ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพผู้แสดงความสามารถในพื้นที่ เช่น การจัดหาสถานที่ในชุมชนเพื่อให้ผู้แสดงความสามารถมีพื้นที่ในการแสดงเพิ่มมากขึ้น  สร้างการรับรู้และพัฒนาพื้นฐานผู้แสดงความสามารถระดับพื้นที่ ส่งเสริมการมีงานทำ

ระดับภาค จัดตั้งศูนย์กลางการพัฒนาความสามารถเฉพาะด้าน (Hub) โดยนำร่อง 2 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านดนตรี ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร ดำเนินการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และความร่วมมือจากสถาบันดนตรีคนตาบอดเป็นวิทยากรให้ความรู้ 2) ด้านหมอลำ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่นดำเนินการ โดยได้รับความร่วมมือจากแม่ครูฉวีวรรณ ดำเนิน ศิลปินแห่งชาติ สาขาการแสดง หมอลำ จังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้

ระดับประเทศ เปิดโอกาสให้ผู้แสดงความสามารถได้แสดงศักยภาพ โดยจัดกิจกรรมตลาดนัดผู้แสดงความสามารถ Public Talent Show 2018  และส่งต่อไปยังสถาบันดนตรีชั้นนำระดับประเทศต่อไป สำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำบัตรผู้แสดงความสามารถ สามารถติดต่อที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาคติดต่อที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด และผู้แสดงความสามารถที่ประสงค์เข้ารับการพัฒนาทักษะความสามารถเฉพาะด้านดนตรี/หมอลำ/มโนราห์ สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดทุกจังหวัด หรือ Facebook : Beggar in Thailand

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนภารกิจ ไปสู่ความสำเร็จ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม หากท่านใดประสบปัญหาความเดือดร้อน สามารถโทรแจ้งสายด่วน 1300 เพื่อขอคำปรึกษาแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ตลอด 24 ชั่วโมง พลเอก อนันตพร กล่าวในตอนท้าย