ครั้งแรกเพื่อ SMEs ไทย! เปิดตัวคู่มือทางลัดสู่อุตสาหกรรม 4.0

12

โครงการดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ประกาศความร่วมมือยกระดับ SME ไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างต่อเนื่อง เปิดตัวคู่มืออุตสาหกรรม 4.0 ครั้งแรกในประเทศไทย เผยแพร่ฟรีเพื่อเป็นทางลัดให้ธุรกิจ SMEs ได้ใช้เป็นคู่มือในการพัฒนาศักยภาพ ยิ่งไปกว่านั้น ยังเปิดตัวการรับรองโรงงานพลาสติกไร้ขยะพลาสติก (Zero Plastic Waste for Production Process) เป็นครั้งแรก มุ่งเป้าส่งเสริมศักยภาพ SMEs ไทย ยกระดับความปลอดภัย รวมทั้งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และขยะพลาสติก

กลุ่มบริษัทดาว ประเทศไทย ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันพลาสติก และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศความร่วมมือสนับสนุน SMEs ไทย สู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ มีสองหน่วยงานใหม่ ได้แก่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมในโครงการ

ในวันนี้ ได้มีการเปิดตัวคู่มืออุตสาหกรรม 4.0 โดยมีเนื้อหาด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ที่ง่าย ไม่ซับซ้อน ปฏิบัติได้จริง มีตัวอย่างขั้นตอนและโรงงานที่ติดตั้งแล้ว รวมทั้งแบบประเมินศักยภาพเพื่อทราบถึงสถานะปัจจุบันของโรงงานซึ่งสามารถส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจให้คะแนนได้ฟรี ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือฉบับแรก ได้แล้ววันนี้ที่ https://m.facebook.com/dow.dcsi ทั้งนี้ในปีถัดไปจะมีการปรับปรุงเนื้อหา และเพิ่มเติมตัวอย่างจริงจากบริษัทที่เข้าร่วมรับคำปรึกษาเชิงลึกจากโครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืนในปีนี้เพื่อให้เนื้อหามีการอัพเดทใหม่อย่างต่อเนื่อง

ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีการแนะนำระบบการรับรองเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมพลาสติก Zero Plastic Waste ซึ่งจะตรวจประเมินและรับรองโรงงานที่สามารถลดขยะพลาสติกจากกระบวนการผลิต โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การประเมินจะขึ้นกับพัฒนาการและผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก โดยจะเริ่มจากบริษัท SMEs ที่เข้าร่วมในโครงการให้คำปรึกษาเชิงลึกในโครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืนในปี 2563 ก่อนเป็นกลุ่มแรก

ฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยให้ความเห็นว่า นวัตกรรม และ ความยั่งยืน คือคำตอบที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตและอยู่รอดได้ในระยะยาวโครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน จึงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพให้ SMEs ไทย ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อมของไทย ให้ก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการใช้เทคโนโลยี IoT หรือ Internet of Things ซึ่งสามารถตรวจวัดและควบคุมการทำงานของเครื่องจักรเดิมซึ่งในอดีตไม่สามารถทำงานประสานกันได้ให้ผสานความสามารถกันได้ จนเกิดประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้น ลดความสูญเสีย ลดการใช้ทรัพยากร ลดขยะที่เกิดขึ้น และ เพิ่มความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืนของดาวที่จะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนวางแผนแม่บทเพื่อความยั่งยืน และตั้งเป้าหยุดขยะและโลกร้อน

ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า “กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ขานรับนโยบายรัฐบาลในการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) หรือ BCG Model ขับเคลื่อน ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโครงการดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน เปิดตัว “คู่มืออุตสาหกรรม 4.0” ออนไลน์ครั้งแรก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงาน พร้อมทั้งสามารถทำแบบประเมินตนเองเพื่อทราบว่าขณะนี้องค์กรอยู่ในระยะใดในอุตสาหกรรม 1.0 ถึง 4.0 เพื่อการวางแผนการพัฒนาศักยภาพองค์กรได้เป็นการเฉพาะตัว

สำหรับหัวใจสำคัญของการพัฒนาไปสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยการปรับใช้เทคโนโลยีลดความสูญเสียในภาคการผลิต การคำนวณและการจัดการการผลิตที่ดี ความปลอดภัยของพนักงาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ทั้งยังสร้างกำลังใจในการทำงาน ความรักความผูกพันต่อองค์กร ทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพในภาคการผลิต และ การดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งการลดการปล่อยสารเคมี การใช้เทคโนโลยีกำจัดขยะ และการลดใช้พลาสติกปัจจุบัน โครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ได้ลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ไปได้มากกว่า 1.5 ล้านกิโลคาร์บอน หรือ เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 150,000 ต้น รวมทั้งเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แรงงานและชุมชนรอบโรงงาน 40 แห่งในโครงการ ถึงเกือบ 1 ล้านคน”

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกล่าวเสริมว่า “นี่เป็นครั้งแรกที่จะมีการนำระบบการรับรอง Zero Plastic Waste มาสนับสนุนให้ใช้กับ SMEs อย่างจริงจัง โดยจะสอดแทรกเป็นหนึ่งในเนื้อหาของการให้คำปรึกษาเชิงลึกในโครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน เพื่อสร้างต้นแบบให้ SMEs รายอื่นๆ ได้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ยาก และ ไม่เพียงเป็นไปเพื่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ซึ่งจะทำให้การรับรองนี้ขยายออกไปในหมู่ SME มากขึ้น และ กลายเป็นมาตรฐานใหม่ในที่สุด การสร้างระบบการรับรองเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมพลาสติก ร่วมกับการผลักดันให้ SMEs เข้าสู่ 4.0 ในคราวเดียวกัน จะเป็นการเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมพลาสติกไทยให้แข่งขันได้อย่างรวดเร็ว”

ในปีนี้โครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน เปิดรับสมัคร 20 SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก และ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ให้เข้าร่วมการให้คำปรึกษาเชิงลึกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะได้รับการตรวจประเมินและสิทธิพิเศษมากมายในการยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่สถาบันพลาสติก โทร 02 391 5340-43 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 กันยายน 2563

โครงการ ดาว เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน ดำเนินโครงการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 โดยเป็นหนึ่งในโครงการ “พี่ช่วยน้อง” หรือ Big Brothers ซึ่งจะช่วยยกระดับ SMEs ไทย ขับเคลื่อนฟันเฟืองทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ อีกทั้งช่วยสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้กับแรงงาน และ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะด้านการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน และการลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต รวมทั้งนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วยังช่วยลดขยะได้อย่างเป็นรูปธรรม