หัวหน้าผู้ตรวจฯ พม. ตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดเมืองสองแคว

47

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 นางจินตนา จันทร์บำรุง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยงาน พม. ในจังหวัดพิษณุโลก (One Home) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานของ พม. ได้แก่ นิคมสร้างตนเองบางระกำ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บ้านสองแคว และนิคมสร้างตนเองทุ่งสาน โดยมี หัวหน้าหน่วยงาน พม.  ประกอบด้วย นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก (พมจ.) พร้อมด้วย นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ นางอัญชรินทร์ กลิ่นศิริ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก นางสาวจามีกร ปิ่นสุข ผู้อำนวยการสถานคุมครองสวัสดิภาพฯ บ้านสองแคว และ นางสายสมร อ่อนแก้ว ผู้ปกครองนิคมทุ่งสาน ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการตรวจราชการดังกล่าว

ในการนี้ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ พม. ได้เยี่ยมชมโครงการท่องเที่ยววิถีชุมชนของนิคมฯ บางระกำ “จุด Check-in ทุ่งปอเทือง” ซึ่งกำลังออกดอกชูช่อเหลืองอร่ามเชิญชวนให้ประชาชนมาท่องเที่ยวถ่ายภาพเก็บไว้ในความทรงจำ ทั้งนี้ ได้ใช้พื้นที่จุด Check-in ดังกล่าว ในการประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการดำเนินงานของนิคมฯ ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติในที่โล่งแจ้ง Outdoor ตลอดจนเยี่ยมชม “กิจกรรมการทำกรอบรูป” ของสมาชิกบ้านน้อยในนิคมฯ บางระกำ ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน อีกด้วย