หลักสูตรคณิตศาสตร์จากสิงคโปร์ พร้อมให้เด็กไทยได้เรียนใกล้ๆ บ้านแล้ว….

432

“คณิตศาสตร์ไม่ได้เป็นเพียงแค่การคิดเลขเร็วหรือการใช้สูตรสำเร็จเพื่อหาคำตอบ แต่คณิตศาสตร์สอนให้เราเข้าใจตรรกะทางการคิดและการคิดวิเคราะห์” เด็กไทยจะได้มีโอกาสได้เรียนคณิตศาสตร์แบบเดียวกันกับเด็กสิงคโปร์ กับหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับโลก ของสถาบัน “S.A.M สิงคโปร์แมทส”

วิชาคณิตศาสตร์ถือว่าเป็นรากฐานของกระบวนความคิดที่สามารถนำไปปรับใช้กับวิชาสำคัญอื่นๆได้อีกมาก และสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ตลอดทั้งชีวิต การมองหาต้นแบบที่ดี ติดระดับโลก เชื่อได้ว่า หลายคนเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนจากประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากผลคะแนนคณิตศาสตร์ของนักเรียนจากหลักสูตรของสิงคโปร์ พบว่ามีคะแนนความสำเร็จสูงสุดในระดับโลก โดยอ้างอิงจากผลการวิจัยของ The Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) ซึ่งมีผลคะแนนอยู่ในระดับสูงสุดมาตั้งแต่ปี 2000 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งแน่นอนว่าทั่วโลกให้การยอมรับว่ามีมาตรฐานสูง จนทำให้ในอเมริกาหรือยุโรปได้เริ่มนำหลักสูตรคณิตศาสตร์ของสิงคโปร์นำไปใช้ในโรงเรียนอย่างแพร่หลาย

สิงคโปร์ถูกจัดให้อยู่ในอันดับสูงสุดของประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก โดยวิชาพื้นฐานที่สิงคโปร์เน้นเป็นพิเศษคือเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษา ดังนั้นหลักสูตรการเรียนการสอนของสิงคโปร์นี้จึงเน้นที่ความเรียบง่าย มีความชัดเจน เข้าถึงได้ สัมพันธ์จากชีวิตจริง และหลักสูตรพิเศษที่เป็นคณิตศาสตร์ในภาคภาษาอังกฤษมุ่งเน้นให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ เน้นการแก้ไขโจทย์ปัญหาด้วยกระบวนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ผ่านการใช้อุปกรณ์หรือสื่อการสอนในช่วงเริ่มต้นเชื่อมโยงให้เห็นภาพจนเข้าใจ ก่อนที่จะเริ่มแก้ไขปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน โดยเป้าหมายหลักของการสอนคือให้นักเรียนได้ความเข้าใจถึงแนวคิดทางคณิตศาสตร์จากพื้นฐานที่ถูกต้อง ให้มีทักษะที่ดีพร้อมต่อการนำไปประยุกต์ในระดับสูงได้อย่างมั่นใจ

Mr. Samuel Chia สำเร็จการศึกษาจาก Murdoch University และ Mr.Chin Loong Lau สำเร็จการศึกษาจาก Nanyang Technology University ทั้งคู่เป็นชาวสิงคโปร์ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและพัฒนาหลักสูตร S.A.M Seriously Addictive Mathematics ได้ให้ข้อมูลว่า S.A.M (Seriously Addictive Mathematics) เป็นสถาบันที่ก่อตั้งจากประเทศสิงคโปร์และได้พัฒนาโปรแกรมหลักสูตร S.A.M. จนได้รับรางวัลต่างๆ มากมายด้านโปรแกรมการสอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กวัย 4-12 ปี ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการประเทศสิงคโปร์ ซึ่งหลักสูตรได้พัฒนาโดยอาจารย์ที่มากประสบการณ์สอนโรงเรียนร่วมกับสำนักพิมพ์ตำราเรียน เราได้เริ่มก่อตั้งสถาบัน “S.A.M สิงคโปร์แมทส” ในปี 2010 และได้พัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหลายประเทศทั่วโลก โดยมีศูนย์การศึกษา 140 ศูนย์ทั่วโลก เช่น สิงคโปร์, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, แคนาดา , แอฟริกาใต้, อินเดีย, ไทย, มาเลเซีย, ศรีลังกา , บรูไน, ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, ซิมบับเว และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สำหรับประเทศไทยนั้นได้เปิดตัวเป็นครั้งแรก ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2013 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า 30 สาขาและมีการขยายอย่างต่อเนื่อง เพื่อคนไทยจะได้รับประโยชน์จากหลักสูตรคณิตศาสตร์ที่ดีที่สุดของเราอย่างทั่วถึง โดยมี คุณพลเอก ตั้งเจริญ เป็นผู้นำเข้าหลักสูตรและเป็นตัวแทนแฟรนไชส์ S.A.M Thailand

คุณพลเอก ตั้งเจริญ ตัวแทนแฟรนไชส์ S.A.M สิงคโปร์แมทส์ ประเทศไทย ได้นำเอาหลักสูตรคณิตศาสตร์มาจากประเทศสิงคโปร์ หลักสูตรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในปัจจุบัน เข้ามาในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2013 สถาบัน ฯ ได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองและนักเรียนเป็นอย่างดีและมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเรามีจำนวนทั้งสิ้น 33 ศูนย์ (ในกรุงเทพ 12 ศูนย์ และต่างจังหวัดอีก 21 ศูนย์) ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพคณิตศาสตร์เชิงความคิดอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้หลักสูตร S.A.M ยังครอบคลุมทุกเนื้อหาของคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงประถม ซึ่งเป็นวัยที่มีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องเริ่มต้นเรียนคณิตศาสตร์ด้วยแนวทางที่ถูกต้องตั้งแต่แรก เราให้ความสำคัญมากกับการให้เด็กทุกคนได้เข้าใจว่า “ทำไม” และ “อย่างไร” มากกว่าที่การสอนให้ใช้สูตรเพื่อหาคำตอบได้

โปรแกรมของเราได้ออกแบบมาสำหรับเรียนเสริมนอกเวลาเรียน (After School) โดยจะมีทั้งฉบับภาษาอังกฤษทั้งหมด หรือฉบับแปลเสริมเป็นภาษาไทยหากต้องการ ดังนั้นเด็กทุกคนจึงสามารถเรียนควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นเรียนได้และจะช่วยส่งเสริมให้ผลการเรียนในชั้นเรียนดีขึ้นด้วย ทุกศูนย์เรามีผู้อำนวยการศูนย์เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษซึ่งผ่านการอบรมและได้รับการรับรองจาก S.A.M เป็นผู้กำกับดูแลการสอน

หลักสูตรของ S.A.M ได้วางหลักสูตรไว้อย่างรอบคอบเพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถในการเรียนของเด็กในวัยที่ต่างกัน การสอนของเรามีความพิเศษเฉพาะซึ่งนักเรียนของเราจะได้เรียนรู้จาก 2 เสาหลัก ซึ่งเราเรียกว่า ความรู้จากประสบการณ์ที่ได้จากในห้องเรียน (Classroom Experience) และความรู้จากประสบการณ์ที่จากการทำแบบฝึกหัด (Worksheets Experience)

1. ความรู้จากประสบการณ์ที่ได้จากในห้องเรียน (Classroom Experience) เราถ่ายทอดเนื้อหาคณิตศาสตร์สิงคโปร์ด้วยวิธีที่ต่างออกไป โดยเราจะเน้นการเรียนผ่านกระบวนการสอนแบบ CPA (Concrete, Pictorial, Abstract) ครูฝึกสอนของเราจะให้เด็กได้เรียนอย่างสร้างสรรค์ ด้วยกิจกรรมผ่านสื่อการสอนที่น่าสนใจก่อนนำไปสู่การเขียนสรุปเป็นภาพหรือโมเดล และสุดท้ายแทนด้วยตัวเลขหรือสมการทางคณิตศาสตร์
2. ความรู้จากประสบการณ์ที่จากการทำแบบฝึกหัด (Worksheets Experience) แบบฝึกหัดของเราได้ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันเพื่อช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองและหาคำตอบได้ ในช่วงเริ่มต้นของแบบฝึกหัดจะเริ่มจากง่ายก่อนเสมอ จากนั้นจึงเข้าสู่เนื้อหาที่ยากขึ้นตามเนื้อหาการเรียนของแต่ละหัวข้อ แบบฝึกเรามีมากกว่า 30,000 หน้า ครอบคลุมบทเรียน 9 ปีสำหรับเด็ก

ในชั้นเรียนส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการเรียนคณิตศาสตร์ที่เน้นการคำนวณ ส่วน S.A.M จะเน้นคณิตศาสตร์เชิงคิดวิเคราะห์ โดยสิงคโปร์แมทสจะเป็นเรื่องของการคิด วิเคราะห์และการแก้ปัญหา คอมพิวเตอร์ได้เข้ามาทดแทนหน้าที่ในการคำนวณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ยังไม่สามารถทดแทนมนุษย์ในด้านการคิดวิเคราะห์ (Thinking Critically), การรู้จักคิด (Cognitively) และ การเลือกใช้การแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ไม่ตายตัวเพื่อหาคำตอบ (Heuristically) ในอนาคตข้างหน้าเด็กจำเป็นต้องมีทักษะเหล่านี้ ซึ่ง S.A.M สิงคโปร์แมทส กำลังเตรียมความพร้อมให้กับเด็กในวันนี้ให้มีทักษะที่จำเป็นต่ออาชีพในวันข้างหน้าโดยไม่จำกัดว่าจะเป็น “เด็กที่เรียนรู้เร็วหรือช้า” สามารถเข้าใจกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาได้ไม่ยาก ซึ่งแน่นอนว่าหากบุตรหลานของท่านได้เรียนกับหลักสูตรเราได้ดี เขาก็จะสามารถเรียนคณิตศาสตร์ทำได้ดีในทุกแห่งไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม

นอกจากหลักสูตรนอกเรียนเวลาเรียนหรือ After School แล้ว เรายังมีโรงเรียนนำร่องที่นำเอาหลักสูตรของ S.A.M สิงคโปร์แมทส มาใช้ในการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล โดยทางโรงเรียนอนุบาลได้นำหลักสูตรไปใช้ในคาบเรียนหลักและมีการจัดฝึกอบรมให้กับคุณครูในระดับชั้นอนุบาล เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการสอนตามแนวทางการสอนแบบสิงคโปร์ร่วมกับการใช้แบบฝึกหัดของเรา ซึ่งพบว่าเด็กสนุกกับการเรียนและมีทัศนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ มีความมั่นใจมากขึ้นและกล้าถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน
นางรุ่งกมล โรจน์กนก นักธุรกิจ กล่าวว่า ตนเองมีลูกแฝด 3 คน คือ น้องชยพล,น้องอัคคภณ และ น้องอัครภณ อายุ 5 ขวบแล้ว ตอนนี้มาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่ S.A.M. ทั้ง 3 คน เหตุผลที่เลือกเรียนที่นี้ เพราะว่า หลักสูตรการสอนไม่ได้เน้นให้เด็กคิดเลขเร็วด้วยการใช้สูตรสำเร็จต่าง ๆ ค้นหาคำตอบ หากแต่สอนให้เด็กรู้จักตรรกะ พร้อมทั้งวิเคราะห์ แยกแยะ และนำไปประยุกต์ใช้เป็น ซึ่งทำให้เด็กสามารถตีโจทย์แตกได้ ไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดก็ตาม เชื่อว่าวิชาคณิตศาสตร์จะเป็นพื้นฐานให้เด็กได้นำไปต่อยอดวิชาอื่น ๆ ได้ เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ ที่เน้นการคิดและวิเคราะห์ สังคมยุคนี้เป็นสังคมแห่งการแข่งขัน ดังนั้นเราต้องเพิ่มมูลค่าให้กับชีวิตของคนเรา

ทางด้าน น้องเจ-เด็กหญิงจิดา จิรวัชรเดช อายุ 11 ปี นักเรียนชั้น ป.5 BKKPREP กล่าวว่า S.A.M. มีวิธีการสอนที่ฉีกแนวคือ ไม่ได้เน้นให้ท่องให้จำ เพราะจะทำให้ลืม แต่เน้นการสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง มาเรียนที่ S.A.M. ทำให้เราได้เรียนรู้ล่วงหน้าก่อนโรงเรียน เมื่อเวลาเราเรียนที่โรงเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถคิดและวิเคราะห์ได้ หลังจากเรียนที่นี่ทำให้ผลการเรียนคณิตศาศตร์และวิชาอื่น ๆ ดีไปด้วย ตนเองได้เลื่อนระดับห้องไปอยู่ห้อง 1 ทั้งนี้เรายังได้นำความรู้ที่เรียนจาก SA.M. ไปแนะนำให้กับเพื่อน ๆ อีกด้วย

หากผู้ปกครองท่านใดสนใจการเรียนการสอนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Line ID: @Singaporemaths หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.singaporemathsthailand.com , www.facebook.com/singaporemathsthailand