พส.สำรวจพื้นที่ส่งเสริมการศึกษาราษฎรบนพื้นที่สูง  

7

ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (อธิบดี พส.) พร้อมด้วย นางสาวซาราห์ บินเย๊าะ รองอธิบดี พส. นายโชคชัย วิเขียรชัยยะ รองอธิบดี พส. และนายกันตพงศ์ รังษีสว่าง รองอธิบดี พส. ได้ลงพื้นที่ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายนพดล ศักดิ์เจริญชัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงฯ และนางสาวโสพิญฐ์  สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ดังกล่าว เพื่อมุ่งส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นราษฎรบนพื้นที่สูง โดยการสร้างอาคารพักอาศัยให้กับนักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นราษฎรบนพื้นที่สูง ภายใต้ความร่วมมือการประสานความร่วมมือจากพระภู ธรรมนันท์ พระอาจารย์จากศูนย์อบรมศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงบ้านเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้นักเรียน/นักศึกษาจากพื้นที่สูงที่เข้ามาศึกษาเพิ่มพูนความรู้ในเมืองพิษณุโลกได้มีที่พักอาศัยอย่างเป็นสัดส่วนบนพื้นฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง

ในการนี้ อธิบดี พส. ได้เยี่ยมชมโรงเรียนชาวเขาซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืชผักสวนครัว ตลอดจนพันธ์ไม้ยืนต้นและพันธุ์พืชล้มลุกหลากหลายสายพันธ์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย