นิคมฯ บางระกำ ดำเนินโครงการเตรียมการถอนสภาพนิคมฯ

44

ผปค.นิคมฯ บางระกำ จ.พิษณุโลก เดินหน้าสร้างความเข้าใจให้กับเครือข่ายในการเตรียมการถอนสภาพนิคมฯ พร้อมเชิญชวนร่วมเป็นอาสาสมัคร พม. ดูแลสังคมร่วมกัน

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในนิคมบางระกำ (รพสต.ในนิคมบางระกำ) นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการเตรียมการถอนสภาพนิคมสร้างตนเองให้กับภาคีเครือข่าย (รุ่นที่ 2) โดยใช้กลไกเครือข่ายในการส่งต่อความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้กับราษฎรในพื้นที่ที่เป็นสมาชิกนิคมฯ ให้เร่งดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินก่อนประกาศถอนสภาพนิคมฯ ต่อไป

ผู้ปกครองนิคมฯ กล่าวว่า ในการจัดงานดังกล่าวในวันนี้ ถือเป็นครั้งที่สอง ซึ่งครั้งแรกได้จัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยกลุ่มเป้าหมายในการเชิญเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  ซึ่งทำงานใกล้ชิดกับราษฎรในชุมชนเป็นอย่างมาก (อาสาสมัคร 1 คน ดูแล 10 ครัวเรือน) ซึ่งสามารถส่งต่อและกระตุ้นเตือนราษฎรที่เป็นสมาชิกนิคมฯ ให้เร่งดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดินได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในการดำเนินโครงการเตรียมการถอนสภาพนิคมฯ ในวันนี้ ผปค.นิคมฯ ได้ถือโอกาสเรียนเชิญ นายวัลลภ นาเมืองรักษ์ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก มาถ่ายทอดให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ตลอดจนสิทธิและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอันเกิดจากพลังเสียงของ อพม. พร้อมทั้งเชิญชวนผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 60 คน สมัครเป็น อพม.ควบคู่กับการเป็น อสม. ด้วย เนื่องจากผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็น อสม. ที่ดูแลเรื่องสุขอนามัยให้กับราษฎรในพื้นที่อยู่แล้ว ดังนั้นการเป็น อพม.ควบคู่กันไปจะยิ่งเสริมโอกาสให้การดูแลช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนอันเกิดจากปัญหาทางด้านสุขภาพได้มีโอกาสดูแลในเรื่องของการครองชีพอีกด้วย ซึ่งจะครอบคลุมและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างความสุข และความปลาบปลื้มใจให้กับราษฎรในชุมชนที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือจากรัฐ ได้อย่างทั่วถึง

สุดท้ายนี้ ผปค.นิคมฯ บางระกำยังได้สร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ให้ทุกคนในพื้นที่ตำบลหนองกุลา ซึ่งเป็นตำบลนำร่องของอำเภอบางระกำ ได้รับรู้ และเข้าใจอย่างถูกต้องในบทบาทของคณะทำงาน ศพค.ไปในทิศทางเดียวกันอีกด้วย