อพท. ผนึก สศส. ดันชุมชนชิงเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์โลก

15

อพท. ผนึก สศส. เตรียมความพร้อมพื้นที่และชุมชน ส่งนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ลงพื้นที่ติวเข้ม  ก่อนส่งเข้าชิงเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์จากยูเนสโก   

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ (Creative City)  เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ตามแนวทางขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก และตามแนวทางของแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากร วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น อันจะเป็นการส่งสริมและใช้ประโยชน์สำหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ

ความร่วมมือครั้งนี้ทั้ง อพท. และ สศส. จะใช้ศักยภาพของหน่วยงานที่มีอยู่มาช่วยส่งเสริมการใช้ศักยภาพของหน่วยงานท้องถิ่น รวมถึงสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองหรือพื้นที่อื่นๆตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดเมืองสร้างสรรค์และย่านสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดความร่วมมือในครั้งนี้ อีกทั้งจะร่วมกันสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) ที่ได้ดำเนินการร่วมกันให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง

สำหรับ อพท.  ได้วางเป้าหมายดำเนินการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์  เพื่อเสนอเข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก้ ในเบื้องต้น 5 เมือง  โดยเมืองสุโขทัย ได้รับคัดเลือกจากยูเนสโกเข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ไปแล้วเมื่อเดือนตุลาคม 2562 และขณะนี้ยังเริ่มเตรียมความพร้อมและพัฒนาอีก 4  พื้นที่ ได้แก่ 2 เมืองแรก คือ พื้นที่จังหวัดน่าน  และพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี  คาดว่าจะยื่นเสนอต่อยูเนสโก้ในปีงบประมาณ 2564 และ อีก 2 เมืองต่อไปคือ พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี  และพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตั้งเป้าหมายยื่นเสนอภายในปี 2566

ในความร่วมมือครั้งนี้ อพท. จะเป็นหน่วยงานผู้สนับสนุนการประสานงานและทำความเข้าใจกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่พิเศษที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย เพื่อนำไปสู่การร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของประเทศ ตามกรอบของยูเนสโก

ทางด้านนายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ สศส. กล่าวว่า ในหลักการคิดเพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ของ สศส. นั้น เป็นไปเพื่อให้ความคิดได้เกิดการกระจายทั่วพื้นที่ในแหล่งชุมชน ชุมชนใดมีความพร้อมด้านทุนทางวัฒนธรรมอะไร ก็สามารถมาต่อยอดด้วยการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ นำมาซึ่งการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน  ฉะนั้นเมืองสร้างสรรค์จึงถือเป็นเครื่องมือของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ ที่จะนำมาซึ่งการยกระดับคุณภาพชีวิต เพราะถ้าคนมีรายได้ เกิดการจ้างงาน เศรษฐกิจก็จะเกิดการหมุนเวียน นั่นคือความสำเร็จของการทำงานของทั้ง อพท. และ สศส.

ในความร่วมมือกับ อพท. ครั้งนี้ สศส. จะให้การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงองค์ความรู้ด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท.  ถือเป็นการเตรียมความพร้อมเมืองก่อนสมัครเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสสรค์ ตามกรอบของยูเนสโก และร่วมกันพัฒนาและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเมืองสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การให้บริการประชาชน

อย่างไรก็ตามการดำเนินงานภายใต้กรอบการ MOU ครั้งนี้มีระยะเวลานาน 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม  โดยในแต่ละปีจะมีการประชุมเพื่อทบทวนและพัฒนาการดำเนินการเพื่อเสริมหรือปรับให้ดียิ่งขึ้น