ธกส.อัดงบ 2 แสนล้าน ปั้นธุรกิจชุมชน

32

ธ.ก.ส. เปิดโครงการ “New Gen Hug บ้านเกิด” ค้นหาเกษตรกรรุ่นใหม่ ต่อยอดสู่ธุรกิจชุมชน รองรับแรงงานย้ายฐานกลับบ้านเกิด พร้อมอัดสินเชื่อกว่า 2 แสนล้าน สร้างงาน สร้างอาชีพ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เปิดโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสร้างไทยและโครงการ New Gen Hug บ้านเกิด ซึ่งเป็นโครงการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อเฟ้นหาและสนับสนุนคนรุ่นใหม่ เข้าร่วมแข่งขันในแนวคิดการพัฒนาด้านการเกษตรสู่ธุรกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผสมผสานกับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลกว่า 5 ล้านบาท

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากประชารัฐสร้างไทย ผ่านโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย เพื่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ทั้งในด้านการผลิต การซื้อ-ขายผลผลิต การแปรรูป และการบริโภคของคนในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยใช้ทรัพยากรของชุมชน

“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจถดถอย ธุรกิจต่าง ๆ เลิกจ้างงานและมีแรงงานบางส่วนย้ายกลับภูมิลำเนา ซึ่งคนกลุ่มนี้ถือเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถที่จะพัฒนาบ้านเกิดของตนเองได้” นายอภิรมย์กล่าว

โครงการ “New Gen Hug บ้านเกิด” จัดขึ้นเพื่อค้นหาทายาทเกษตรกรและคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดีย เชื่อมั่นในวิถีเกษตรสร้างสรรค์ เข้ามาร่วมคิด ร่วมสร้างธุรกิจชุมชนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรและต่อยอดสู่ธุรกิจในชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและภาคีเครือข่าย การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบ Social Enterprise (SE) นำเสนอโครงการในรูปแบบรายการ Reality เพื่อสร้างแนวคิด แรงบันดาลใจผสมผสานความบันเทิงจากเหล่าดาราศิลปินที่มาร่วมสร้างสีสันในรายการ กำหนดออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ONE 31

สำหรับการแข่งขันสามารถเลือกได้ทั้งประเภท 1) เกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรธรรมชาติ เกษตรวิถีอินทรีย์วนเกษตร เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่) 2) เกษตรเทคโนโลยี (เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรอุตสาหกรรม เกษตรไฮเทค) 3) เกษตรแปรรูป (เกษตรบริการการเกษตร เกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่า) และ 4) เกษตรท่องเที่ยวชุมชน (เกษตรท่องเที่ยว เกษตรวิสาหกิจชุมชน)

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษา บุคคลทั่วไป เกษตรกรรุ่นใหม่ ผู้นำชุมชนกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจุชมชน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สถาบันการเงินประชาชน และสหกรณ์การเกษตรที่มีอายุ 17 – 45 ปี เลือกสมัครได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม (3-5 คน) โดยมีรางวัลรวมกว่า 5 ล้านบาท แบ่งเป็น ประเภทนำเสนอแนวคิด หรือ BAAC The Idea สำหรับผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจด้านการเกษตร จำนวน 24 รางวัล มูลค่ารวม 149,000 บาท และประเภทต้นแบบการทำธุรกิจ หรือ BAAC The Idol สำหรับผู้ที่ดำเนินธุรกิจด้านการเกษตรอยู่แล้ว และมีแนวคิดในการต่อยอดธุรกิจ จำนวน 104 รางวัล มูลค่า 4,854,000 บาท

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 10,000 คน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 กรกฎาคม 2563 www.newgenhugbaankerd.com ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page : New Gen Hug บ้านเกิด Line Official : BAAC Family หรือสอบถามได้ที่ โทร. 091-7017012

นายอภิรมย์ กล่าวต่อว่า เพื่อให้โครงการสามารถต่อยอดสู่ธุรกิจชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ธ.ก.ส. พร้อมสนับสนุนสินเชื่อผ่อนปรน วงเงินรวม 260,000 ล้านบาท เช่น สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ สินเชื่อระยะสั้นฤดูกาลผลิตใหม่ เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรลูกค้าภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กลับมาพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและชุมชน มีรายได้ ควบคู่กับการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด สินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย และสินเชื่อ SMEs เกษตร เพื่อเป็นค่าลงทุนหรือค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการทำการเกษตรหรือประกอบธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิต ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจ