เอชไอวี ตรวจฟรี ปรึกษาฟรี และเป็นความลับ

41

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจและเห็นความสำคัญของการรู้สถานะการติดเชื้อของตนเอง เพื่อการดูแลสุขภาพและวางแผนการดำเนินชีวิต เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีสำหรับตัวเอง คู่ และครอบครัว ตามแนวคิด “New Normal – New HIV Testing : เอชไอวี ตรวจฟรี รู้เร็ว รักษาเร็ว ป้องกันได้”

นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวชายอายุ 28 ปี ที่ติดเชื้อเอชไอวี แล้วไปมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นรวม 30 คน ทำให้ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์กับชายคนดังกล่าว เกิดความกังวลว่าอาจจะติดเชื้อเอชไอวีไปด้วย นั้น  กรมควบคุมโรค ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจและเห็นความสำคัญของการรู้สถานะการติดเชื้อของตนเอง เพื่อการดูแลสุขภาพและวางแผนการดำเนินชีวิต เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีสำหรับตัวเอง คู่ และครอบครัว

นายแพทย์อัษฎางค์ กล่าวต่อไปว่า ในการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องนี้ ใช้การรณรงค์ตามแนวคิด “New Normal – New HIV Testing : เอชไอวี ตรวจฟรี รู้เร็ว รักษาเร็ว ป้องกันได้” มีดังนี้ เอชไอวี ป้องกันได้ หากพบว่าติดเชื้อเอชไอวี จะได้รับบริการปรึกษาโดยความสมัครใจและเป็นความลับ การรักษาด้วยยาต้านไวรัสโดยเร็ว รวมทั้งบริการดูแลสุขภาพต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อแก่คู่ และการชวนคู่มาตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี เป็นต้น และหากพบว่าไม่ติดเชื้อเอชไอวี จะได้รับบริการปรึกษาเพื่อป้องกันให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ และมีทางเลือกอื่น เช่น การใช้ยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี การใช้ยาป้องกันหลังการสัมผัสเชื้อเอชไอวี ไม่ควรใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน เป็นต้น

เอชไอวี รักษาเร็ว เมื่อตรวจพบการติดเชื้อเอชไอวี การเข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเร็ว ทำให้ไม่มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนและมีสุขภาพดี โดยการกินยาอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ จนสามารถกดปริมาณไวรัสในกระแสเลือดลงต่ำกว่า 1,000 copies ต่อซีซีของเลือด ซึ่งผู้ที่อยู่ในภาวะดังกล่าวจะไม่ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีผ่านทางเพศสัมพันธ์ หรือ Untransmittable ช่วยลดโอกาสถ่ายทอดเชื้อไปสู่คู่และผู้อื่น

เอชไอวี ตรวจฟรี รู้เร็ว การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีแบบรู้ผลในวันเดียว สำหรับคนไทยทุกคนที่มีบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และครอบคลุมทุกกลุ่มวัย รวมไปถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถเข้ารับบริการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีได้โดยความสมัครใจ ตรวจฟรี ปีละ 2 ครั้ง ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่งที่ให้บริการภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี ควรตรวจหลังจากมีพฤติกรรมเสี่ยงประมาณ 1 เดือน เพื่อให้ผลการตรวจที่แม่นยำ

นายแพทย์อัษฎางค์ กล่าวทิ้งท้ายว่า เนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT Day) 1 กรกฎาคม 2563 นี้  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวนประชาชน หน่วยงาน และองค์กรทุกภาคส่วน ตลอดจนสื่อมวลชน ร่วมกันรณรงค์ตามแนวคิด “New Normal – New HIV Testing : เอชไอวี ตรวจฟรี รู้เร็ว รักษาเร็ว ป้องกันได้” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการรู้สถานะการติดเชื้อของตนเองได้เร็วขึ้น พร้อมที่จะดูแลสุขภาพและวางแผนการดูแลชีวิตต่อไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422