กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าขับเคลื่อนระบบ “เกษตรพันธสัญญา

62
นายพีรพันธ์  คอทอง

ผู้ประกอบการแห่เข้าระบบ “เกษตรพันธสัญญา” หรือ Contract   Farming แล้ว 37 ราย หลังขีดเส้นให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ทำธุรกิจอยู่แล้วขึ้นทะเบียนเข้าสู่ระบบ 26 ธันวาคม 60 เป็นวันสุดท้าย  กระทรวงเกษตรฯ มั่นใจเป็นจุดเปลี่ยนอุตสาหกรรมเกษตรไทยสู่ความเท่าเทียม  ลดการเอาเปรียบ  หนุนเกษตรกรในประเทศแกร่งขึ้น –รายได้เพิ่ม  

นายพีรพันธ์  คอทอง   รองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวว่า   หลัง“พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560”   มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา  และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศหลักเกณฑ์กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญามาแจ้งการประกอบธุรกิจต่อสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ในท้องที่ที่ผู้ประกอบธุรกิจมีสำนักงานแห่งใหญ่หรือมีภูมิลำเนาตั้งอยู่ รวมถึงสามารถแจ้งผ่านในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ผ่านเว็บไซต์ http://www.opsmoac.go.th/contractfarming ซึ่งในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจที่ประกอบธุรกิจอยู่ก่อนแล้ว มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการภายใน 30 วัน โดยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 และจะครบกำหนดระยะเวลาแจ้งในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 นั้น

ทั้งนี้   ข้อมูล ณ  21 ธันวาคม 60 ที่ผ่านมาปรากฏว่ามีผู้ประกอบธุรกิจเข้ามาแจ้งประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาแล้วจำนวน 37 รายแบ่งเป็นนิติบุคคล 35 รายและบุคคลธรรมดา 2 ราย ดังนี้  1. บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด  2. บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)  3. บริษัท พี.เอส.คอนแทคท์ ฟาร์มมิ่ง จำกัด  4. บริษัท เคบีเอส เคน แอนด์ ชูการ์ จำกัด 5. บริษัท ซาคาตะ สยาม ซีด  6. บริษัท ออแกนิค แมทเทอร์ จำกัด  7. บริษัท แวนด้า ซีดส์ จำกัด  8. บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด  9. บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด  10. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด  11. บริษัท น้ำตาลสิงห์บุรี จำกัด  12. บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด  13. บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด 14.บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด 15. บริษัทน้ำตาล เอราวัณ จำกัด 16. บริษัท ประสิทธิ์ ฟาร์ม จำกัด  17. บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 18. บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 19. บริษัท เมล็ดพันธุ์ เอเชีย จำกัด   20. บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด  21. บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด  22. บริษัท สหฟาร์ม จำกัด 23.บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด 24. บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด 25. บริษัท ไทย ฟูดส์ สไวน อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด 26. บริษัท ไทยฟูดส์ คอนแทรค ฟาร์มมิ่ง จำกัด   27. บริษัท ราชสีมา กรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด   28. บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด   29. บริษัท บิ๊ก ฟู๊ดส์ กรุ๊ป จำกัด   30. บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด  31. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)   32. บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  33. บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชันแนล จำกัด  34. บริษัท ซันฟีด (ประเทศไทย) จำกัด   35. บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด  ส่วนบุคคลธรรมดา  2 ราย ประกอบด้วย 1. นายตุลา ตรงเมธีรัตน์ และ 2. นายธีรเมศร์ สิริพงศ์ศรี

สำหรับการแจ้งการประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา ของผู้ที่ประกอบธุรกิจอยู่ก่อนแล้ว (รายเดิม) ใกล้จะครบระยะเวลาดำเนินการแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ยังไม่ได้มาแจ้งการประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญารีบมาดำเนินการแจ้งการประกอบธุรกิจให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2560 เพราะหากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ยังประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญาต่อไป โดยที่ไม่ได้มีการแจ้งการประกอบธุรกิจ จะมีความผิดและได้รับโทษตามกฎหมาย คือ โทษปรับสูงสุดเป็นจำนวนถึง 300,000 บาท

นายพีรพันธ์   กล่าวด้วยว่า  สำหรับขั้นตอนต่อไปการทำสัญญากับเกษตรกร ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องจัดทำเอกสารสำหรับชี้ชวนและร่างสัญญาที่มีรายละเอียดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เกษตรกรทราบล่วงหน้าก่อนเข้าทำสัญญา  เพื่อจะได้ไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบเหมือนในอดีตที่ผ่านมา โดยมีกฎหมายรองรับที่ชัดเจน ซึ่งจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งจากการทำสัญญาได้

“กฎหมายเกษตรพันธสัญญา”  จึงถือเป็นการเปิดมิติใหม่  ในการสร้างความเป็นธรรมระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบธุรกิจแบบยั่งยืนในอนาคต ทั้งนี้  สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โทร. 0-2281-5955 ต่อ 354 หรือสายด่วน 1170