สสส.ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย เตรียมผลิตคลิปการสอนทางเลือก

20

สสส.ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย เตรียมผลิตคลิปการสอนทางเลือกในวิกฤตโควิด-19 ทำสื่อรูปภาพสื่อสารถึง “เด็กออทิสติก” ให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ใส่หน้ากากอนามัย ส่งต่อเครือข่ายบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทั่วประเทศ เดินหน้าหนุนพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีให้มีงานทำ อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเท่าเทียม

นางเบญจมาภรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะกล่าวว่า การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต ความเป็นอยู่ และสุขภาพของกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ รวมไปถึงครอบครัวของคนพิการทั่วประเทศ ปัจจุบันมีคนพิการกลุ่มที่ไม่เห็นประจักษ์ทางกายภาพ (Invisible Disability) ได้แก่ ความพิการทางด้านสติปัญญา ด้านจิตใจหรือพฤติกรรม กลุ่มออทิสติก และกลุ่มด้านการเรียนรู้ รวมกว่า 300,000 คน สสส. เห็นศักยภาพของบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษสามารถพัฒนาศักยภาพและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ได้ร่วมสนับสนุนโครงการสร้างเสริมศักยภาพเครือข่ายบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและผู้ปกครอง

“ภายใต้การดำเนินงานของสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างอาชีพที่ใช้เทคโนโลยีสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตามหลักการของ Universal Design Learning (UDL) มีคู่มือแนวทางการฝึกอาชีพด้านเทคโนโลยีสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 4 เรื่อง ได้แก่ สติ๊กเกอร์ไลน์ เวบไซต์ ถ่ายภาพ และภาพยนตร์สั้น นอกจากนี้ สสส.เพิ่มโอกาสการมีอาชีพและรายได้ โดยส่งเสริมนวัตกรรมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมอีกด้วย” นางเบญจมาภรณ์ กล่าว

นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. กล่าวว่า สสส.สนับสนุนมูลนิธิออทิสติกไทย พัฒนาโปรแกรมเพื่อการมีงานทำของบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และเสริมศักยภาพเครือข่าย อาทิ พัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการมีงานทำ ฝึกทักษะทางสังคม ส่งเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ปกครองของเด็กออทิสติก สนับสนุนทางเลือกในการประกอบอาชีพและพัฒนาบุคคลที่มีความจำเป็นพิเศษ เช่น ร่วมโครงการจ้างงานหรือประกอบอาชีพอิสระ

ซึ่งสสส.เป็นหนึ่งในองค์กรที่รับบุคคลที่มีความจำเป็นพิเศษมาฝึกงานจำนวน 2 คน ทำหน้าที่บรรณารักษ์ ดูแลผู้มาใช้บริการในห้องสมุด และต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมที่สสส.ส่งผลให้บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและครอบครัวมีความมั่นใจในการอยู่ร่วมกับสังคม และสังคมเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อคนพิการ ได้เห็นศักยภาพของคนพิการที่ก้าวข้ามข้อจำกัดทางร่างกาย ช่วยให้คนพิการและคนไม่พิการ ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันอย่างเท่าเทียม

“สสส.ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เตรียมผลิตคลิปวิดีโอการสอนทางเลือก (Augmentative Alternative Communication-AAC) และจัดทำชุดสื่อ visual strategies การใช้รูปภาพช่วยในการสื่อสารของเด็กออทิสติก การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การใส่หน้ากากอนามัย จัดส่งให้กับสมาชิกเครือข่ายบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทั่วประเทศ” นางภรณี กล่าว

นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย กล่าวว่า มูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนจากสสส.ในการสนับสนุนโปรแกรมเพื่อการมีงานทำของบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และการเสริมศักยภาพเครือข่ายแกนนำและเยาวชนบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กลุ่มทรู และภาคธุรกิจเอกชน ร่วมส่งกำลังใจ “ร่วมมือ ร่วมใจ ต้านภัยโควิด”

โดย จัดทำ “คลิปให้กำลังใจ” ที่ผลิตโดยเยาวชนออทิสติก ให้กำลังใจสังคม การพัฒนารูปแบบ Learning From Home ในโครงการ “บ้านส่งเสริมทักษะชีวิต” พัฒนารูปแบบการเรียนรู้และฝึกทักษะทั้งแบบ On Line และ Off Line นำเทคนิคการสอนระบบ “การสื่อสารทางเลือก หรือ AAC” ที่นิยมใช้ในต่างประเทศ โดยจัดสื่อการสอนบัตรภาพ บัตรคำ ร่วมกับการใช้แอปพลิเคชัน การมอบชุดการสอนงานศิลปะ ที่ออกแบบโดยเยาวชนออทิสติก ชุดการสอนทักษะการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย โดยมุ่งเน้นให้เด็กได้รับการฝึกทักษะที่บ้านและชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของพ่อแม่และครอบครัว มีครอบครัวร่วมโครงการจำนวน 4,800 ครอบครัว จากทั่วประเทศ