คูปองจากใจล้านใบ ซีพีเอฟ …ช่วยลดภาระค่าครองชีพ ถึงมือ อสม.แล้ว

9

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้รับคำชื่นชมว่าเป็นกำลังสำคัญ และเป็นด่านหน้าในการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด19 ในระดับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะเดียวกัน การทำงานของอสม. ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคเอกชนที่สนับสนุนให้อสม.ทำงานได้สะดวกและคล่องตัวมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการลงพื้นที่เพื่อคัดกรองคนในชุมชน เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิแบบเลเซอร์ แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย รวมทั้ง อาหาร ไข่ไก่ ข้าวสาร น้ำดื่มที่ส่งมอบเพื่อเป็นกำลังใจ สนับสนุนการทำงานของอสม. และยังช่วยลดค่าครองชีพให้อสม.ได้อีกทางหนึ่ง

วันนี้ อสม.กว่าล้านคนทั่วประเทศ ได้รับคูปองส่วนลดจากใจผ่านทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ภายใต้โครงการ “คูปองส่วนลดจากใจให้ อสม. #ฮีโร่ที่ลืมไม่ได้” ซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) และ ภาคเอกชน คือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เป็นการขยายการดูแลสังคมเพิ่มเติมไปถึงหน้าด่านที่ทำหน้าที่ป้องกันโควิดระดับชุมชน มีเป้าหมายเพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้แก่ อสม.และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ส่งมอบคูปองให้แล้วมากกว่า 1 ล้านใบ สามารถนำคูปองส่วนลดไปซื้อสินค้าที่ร้านซีพี เฟรชมาร์ททั่วประเทศได้ในราคาพิเศษ

โครงการ “คูปองส่วนลดจากใจให้ อสม. #ฮีโร่ที่ลืมไม่ได้” เป็นโครงการที่สี่แล้ว ที่สธ.และซีพีเอฟ ดำเนินโครงการเพื่อส่งกำลังใจตอบแทนความมุ่งมั่นของบุคลากรด้านสาธารณสุขที่อยู่หน้างาน ประกอบด้วย โครงการซีพีเอฟส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด 19 ส่งอาหารให้แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐเกือบ 200 แห่ง โครงการส่งอาหารจากใจ ฯ ให้กลุ่มเฝ้าระวังที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง 20,000 คน และโครงการซีพีเอฟส่งอาหารจากใจ ให้โรงพยาบาล และครอบครัวหมอ- พยาบาล ในโรงพยาบาลของรัฐที่มีผู้ป่วยโควิด 20,000 ครอบครัว

โครงการ “คูปองส่วนลดจากใจให้ อสม. # ฮีโร่ที่ลืมไม่ได้ ” ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ซีพีเอฟ ในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน และยึดปรัชญา 3 ประโยชน์ในการดำเนินงาน คือ ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ประชาชน และบริษัท ส่งมอบโครงการดังกล่าวด้วยใจ ให้อสม. แทนความขอบคุณและเป็นกำลังใจในการทำงานที่ทุ่มเทของอสม.ทั่วประเทศ