ร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณฯ ครบรอบ 8 ปี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

8

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเชิญร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมชมวิดีทัศน์และการแสดงผ่านช่องทางออนไลน์เนื่องในโอกาสครบรอบ 8 ปีแห่งการสถาปนาสถาบันฯ ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 

โดยสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ภายใต้การนำของอธิการบดี รองศาสตราจารย์ คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์ จะจัดให้มีการทำบุญตักบาตร ด้านหน้าอาคาร อำนวยการในช่วงเช้า และเผยแพร่วิดีทัศน์ นำเสนอประวัติความเป็นมา การเรียนการสอน และพันธกิจของสถาบันฯ พร้อมทั้งถ่ายทอดบันทึกการแสดงดนตรีโดยนักศึกษาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในรูปแบบเครื่องสาย 5 ชิ้น (String Quintet) บรรเลงร่วมกับนักร้องเสียงโซปราโน และเทเนอร์ เริ่มให้รับชมตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป   ผ่านช่องทางออนไลน์ https://www.facebook.com/PGVIMusic/

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ จัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติในมงคลวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2550 ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อชาวไทยตลอดมา โดยสถาบันฯ ได้ดำเนินการตามพันธกิจหลัก 4 ด้านของสถาบัน  คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน มีความร่วมมือ ทาง วิชาการ กับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านดนตรีอันเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ทั้งด้านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการ การประชุมทาง วิชาการ นานาชาติ ทางด้านดนตรี ปีละ 1 ครั้งอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการพัฒนาและนำเสนอผลงานทางด้านดนตรีกับผู้เชี่ยวชาญ

สถาบันฯ ยังมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับชุมชนบางยี่ขัน และชุมชนใกล้เคียงในการให้ความรู้ด้านดนตรีแก่เยาวชนและผู้สนใจ รวมทั้งมีการแสดงดนตรีเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ป่วยและญาติที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลศิริราช และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดตั้งวงดุริยางค์เยาวชนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ในขณะเดียวกันก็ได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความชำนาญและทักษะในด้านดนตรีและเพรียบพร้อมทั้งคุณธรรมจริยธรรม

ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ได้สืบสานพระปณิธาน ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการพัฒนาเยาวชนไทยให้ได้เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ ในการแสดงดนตรีอย่างมืออาชีพ สร้างความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน เพื่อประโยชน์ และความสุขของผู้อื่น ผ่านศาสตร์แห่งดนตรี เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติให้ไปสู่ความเจริญทั้งทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจตามปรัชญาของสถาบันที่ว่า “ดนตรีแห่งชีวิต ดนตรีแห่งแผ่นดิน”