ม.อ.ทุ่มงบกว่า 400 ล้านบาท ช่วยนักศึกษาจากผลกระทบ COVID-19

6

ม.สงขลานครินทร์ (ม.อ.) มอบทุนการศึกษาและลดภาระค่าใช้จ่าย ภายใต้งบประมาณกว่า 400 ล้านบาท ผ่านการจัดสรรทุนการศึกษาเพิ่มเติมทั้งในรูปแบบการให้เปล่าแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และว่าจ้างนักศึกษาให้มีรายได้พิเศษพร้อมลดค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษา หวังลดผลกระทบ COVID-19

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ ม.อ. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ในประเทศไทย ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างรุนแรง ทำให้หลายภาคธุรกิจต้องปิดกิจการ ส่งผลให้ผู้ปกครองหลายรายของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและผลกระทบที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณจำนวนรวมกว่า 400 ล้านบาท เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาจากผลกระทบ COVID-19 ในรอบปลายปีการศึกษา 2562 และในปีการศึกษา 2563 ที่ครอบคลุมในทุกด้าน

โดย ม.อ. ได้สำรวจผลกระทบต่ออาชีพและรายได้ของครอบครัวของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต รวม 3,142 คน เกี่ยวกับผลกระทบต่ออาชีพและรายได้ของครอบครัวจาก COVID-19 พบว่า กระทบมากร้อยละ 69.03 ระดับปานกลางร้อยละ 19.13 และระดับน้อยร้อยละ 11.84 มาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนการศึกษาเพิ่มเติมอีกประมาณ 150 ล้านบาท จากเดิมที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอกและเงินรายได้จากมหาวิทยาลัยจำนวน 88 ล้านบาท โดยจัดสรรในรูปแบบทุนให้เปล่าแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งมีคุณสมบัติการรับทุนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และส่วนที่ 2 เป็นทุนทำงานแลกเปลี่ยนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาด้านการเงิน โดยส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการว่าจ้างนักศึกษาปฎิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยและได้รับค่าตอบแทนตามที่กำหนด

อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ ม.อ. กล่าวว่า มหาวิทยาลัย ยังประกาศลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 30% สำหรับภาคการศึกษาที่ 3/2562 (ภาคฤดูร้อน) และลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 20% สำหรับภาคการศึกษาที่ 1-2/2563 รวมถึงลดค่าธรรมเนียมหอพักของมหาวิทยาลัย 10% และยังได้จัดหาสวัสดิการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน เช่น จัดหา Sim Card อินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงการเรียนแบบออนไลน์ ทั้งรูปแบบให้ยืมใช้งานทั้งระยะสั้นและระยะยาว หรือจัดหาคอมพิวเตอร์ราคาพิเศษและมีเงื่อนไขการชำระแบบผ่อนจ่าย และกรณีที่นักศึกษาติดเชื้อ COVID-19 จะช่วยเหลือรายละ 10,000 บาท อีกทั้งยังร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า ม.อ. ให้ความช่วยเหลืออาหารกลางวันแก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจอีกด้วย

นอกจากนี้ กรณีที่นักศึกษามีความจำเป็นต้องเดินทางกลับมายังวิทยาเขต มหาวิทยาลัยฯ จะอำนวยความสะดวกเรื่องออกหนังสือรับรองแสดงเหตุผลและมีความจำเป็นในการเดินทางผ่านพื้นที่จังหวัดต่างๆ และดูแลรับผิดชอบการการันตี ตามมาตรฐานด้านป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอีกด้วย