ELMA 2020 จัดกิจกรรม Workshop Online

12

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ จัดกิจกรรม “ELMA 2020 Workshop Online” ขึ้นเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ โลจิสติกส์ไทยที่เข้าร่วมประกวดรางวัลหรือผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่สนใจ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

กิจกรรม “ELMA 2020 Workshop Online” เป็นการจัดในรูปแบบออนไลน์เป็นครั้งแรก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยการให้คำปรึกษาแบ่งเป็นรายบริษัท มีทีมวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจากด้านต่าง ๆ ประจำ 2 ท่านต่อบริษัท อาทิ ผศ.ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ์ ทีมวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน ดร.นันทิ สุทธิการนฤนัย อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดร.วิชญุตร์ งามสะอาด ดร.ปิยะเนตร นาคสีดี อ.ชนิตร์นันทน์ กุลทนันท์ ทีมวิชาการด้านโลจิสติกส์ น.ส.วรารัตน์ ธีระศักดิ์ นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ เป็นต้น

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสามารถสอบถามถึงปัญหาและขอคำแนะนำได้อย่างเต็มที่ สำหรับวัตถุประสงค์หลักในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประกวดรางวัล ELMA 2020 สามารถเขียนรูปเล่มรายงานที่ใช้ส่งประกวดให้ได้เนื้อหาครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 7 ข้อ ได้แก่ เกณฑ์ที่ 1 วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ และการนำองค์กร เกณฑ์ที่ 2 การวางแผนและการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ เกณฑ์ที่ 3 การให้ความสำคัญกับลูกค้าและการตลาด เกณฑ์ที่ 4 การใช้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีที่สนับสนุนกิจกรรมด้าน โลจิสติกส์ เกณฑ์ที่ 5 การให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ เกณฑ์ที่ 6 การบริหารจัดการกระบวนการ โลจิสติกส์ และเกณฑ์ที่ 7 สมรรถนะและผลลัพธ์ทางธุรกิจ ส่งผลให้หัวข้อในการขอคำปรึกษาส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาในเกณฑ์ต่าง ๆ

อาทิ การวิเคราะห์ SWOT ที่ควรทำทั้งของบริษัท ลูกค้า และคู่แข่ง ซึ่งการทำ SWOT ที่ดีควรเขียนออกมาให้เกิดเป็นแผนการกลยุทธที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ จนเกิดเป็นแผนปฏิบัติการ, การให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพของกิจกรรมโลจิสติกส์ ด้วยการส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมในด้านต่าง ๆ, การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนกิจกรรมด้านโลจิสติกส์เป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งการนำมาใช้ได้อย่างตรงจุดจะช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตได้แบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะการพัฒนาระบบไอทีของบริษัทเองได้เป็นสิ่งที่ดีที่สุด เป็นต้น

กิจกรรม “ELMA 2020 Workshop Online” ในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ โลจิสติกส์ไทยอย่างดี โดยบริษัทที่เข้าร่วม Workshop สามารถนำคำแนะนำไปปรับใช้ในการประกวดรางวัล Excellent Logistics Management Award 2020 หรือ ELMA 2020 ที่จะปิดรับสมัครในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. นี้ และนำไปพัฒนาศักยภาพองค์กรให้สามารถแข่งขันในเวทีระดับโลกได้ในอนาคต ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.tradelogistics.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 092-259-0953 Line: @elmaaward Email: elmaaward@gmail.com