ร.ฟ.ท. มอบ ฟิกท์ แอสโซซิเอท สำรวจที่ดิน-สิ่งปลูกสร้าง ทั่วประเทศ

14

บอร์ด การรถไฟ (ร.ฟ.ท.) ลงนามสัญญามอบ บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นที่ปรึกษาจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารทรัพย์สินของการรถไฟ แห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินการทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบแผนที่ (GIS) และระบบสารสนเทศ (MIS)

เป็นงานสำรวจแนวเขตที่ดินของ ร.ฟ.ท. ทั่วประเทศ บันทึกเป็นฐานข้อมูล ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์ในการบริหารสินทรัพย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย กำหนดกรอบเวลาแล้วเสร็จภายใน 720 วัน ภายใต้กรอบงบประมาณ 314 ล้านบาท

นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน ในฐานะรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ร่วมลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย กับบริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด ภายใต้การนำของ นายสุชาติ ศรีวรางกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฟิกท์ กรุ๊ป และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด

โดยนายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ของ ร.ฟ.ท. เพื่อนำองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ ประการแรก เพื่อสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่น ๆ ในเขตที่ดินของการรถไฟฯ เพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ตั้งพร้อมรายละเอียด รวมถึงนำเข้าข้อมูลขอบเขตที่ดินของการรถไฟฯ โดยการปูระวางที่ดิน เพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ประการที่สองเพื่อให้การบริหารสัญญาเช่าที่ดินและทรัพย์สินของการรถไฟฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

สามารถติดตามตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ของการรถไฟฯ อย่างเป็นระบบ ครบถ้วน สมบูรณ์ รวมถึงเกิดความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เช่าและผู้ที่เกี่ยวข้อง และประการสุดท้ายคือเพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการจัดเก็บรายได้ของการรถไฟฯ และเป็นข้อมูลสนับสนุนให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ ประเมิน และตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวทางการพัฒนาในอนาคต ซึ่งจำเป็นต้องได้บริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ มีศักยภาพในบริหารจัดการ มีเครื่องมือและบุคลากรที่มีความชำนาญงานสำรวจ งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และงานจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัล อันจะเป็นฐานข้อมูลสำคัญเพื่อการบริหารจัดการทรัพย์สินของ ร.ฟ.ท. ต่อไปในอนาคต

นายสุชาติ ศรีวรางกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฟิกท์ กรุ๊ป และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด เปิดเผยว่า รู้สึกยินดีที่ ร.ฟ.ท. มอบความไว้วางใจให้ บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งจากข้อมูลที่ดินของ ร.ฟ.ท. ทั่วประเทศจำนวน 234,976 ไร่ แยกเป็น 5 กลุ่มได้แก่

1) พื้นที่เขตทางร้อยละ 80.68 ของที่ดินโดยรวม กลุ่มที่ 2) พื้นที่อื่นๆ ที่ไม่ใช้เพื่อการเดินรถ มีสัดส่วนร้อยละ15.45 กลุ่มที่ 3) พื้นที่ย่านสถานี (วางราง) คิดเป็นร้อยละ 2.27 กลุ่มที่ 4) พื้นที่บ้านพัก/ที่ทำการ ร้อยละ 1.6 และกลุ่มที่ 5) เป็นพื้นที่ในเชิงพาณิชย์ทั่วทั้งประเทศประมาณ 4 หมื่นกว่าไร่ อันเป็นพื้นที่เป้าหมายที่ บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด จะต้องลงสำรวจแผนที่ภูมิศาสตร์โดยละเอียด รวมทั้งดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อให้แล้วเสร็จในกรอบเวลา 720 วัน

การทำฐานข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อการบริหารทรัพย์สิน ของ ร.ฟ.ท. ทั่วประเทศกว่า 2 แสนไร่นั้น บริษัทฯ แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ส่วนงานหลัก คือ ส่วนงานที่ 1 งานจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ส่วนงานที่ 2 งานจัดทำฐานข้อมูล ผู้เช่า ผู้ใช้สิทธิ และส่วนงานที่ 3 งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพย์สินและสัญญา โดยบูรณาการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครบถ้วนสมบูรณ์ ตามรายละเอียดของแต่ละส่วนงาน โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูกิจการรถไฟ เพื่อจัดเก็บระบบฐานข้อมูลดิจิทัลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย

“ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การบริหารทรัพย์สินของการ ร.ฟ.ท. ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด และด้วยความเชี่ยวชาญ ความพร้อมด้านบุคลากร ตลอดจนเทคโนโลยี รวมทั้งประสบการณ์การบริหารโครงการทำฐานข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ของ บริษัทฯ ที่ผ่านมา เชื่ออย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ ร.ฟ.ท. ตั้งไว้ได้อย่างแน่นอน”นายสุชาติ กล่าว

อนึ่ง บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือ ฟิกท์ กรุ๊ป ที่มีผลงานด้านการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เศรษฐศาสตร์ และวิศวกรรม ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และองค์กรขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการให้บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนา และติดตั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรม และการจัดการ ด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับสากล โดยมีการบริหารงานและการดำเนินงานในรูปแบบใหม่ที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีวิสัยทัศน์และพันธกิจ ในการดำเนินธุรกิจการผลิตสินค้าและการบริการ ที่มีคุณภาพบนพื้นฐานการทำงานอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยถือว่าระบบการจัดการคุณภาพ เป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ