“ม.ศรีปทุม” พัฒนาอาจารย์ ในการเรียนการสอนออนไลน์”สอนออนไลน์

13

“ม.ศรีปทุม” พร้อมมาก! พัฒนาศักยภาพอาจารย์ จัดโครงการอบรม รูปแบบ Online “การวัดและประเมินผลในการเรียนการสอนออนไลน์”

ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน(TLC) มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการอบรมออนไลน์ ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting เรื่อง “การวัดและประเมินผลในการเรียนการสอนออนไลน์” โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมฯ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์ ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสภาวการณ์ปัจจุบัน เมื่อเร็วๆนี้