S P U พิจารณาช่วยเหลือลดค่าบำรุงการศึกษาแก่นักศึกษา

6

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มีประกาศ มาตราการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 ด้วยการพิจารณาสัดส่วนการคืนเงินค่าบำรุงการศึกษาให้แก่นักศึกษา เนื่องจากมีการปรับการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2-2562 เป็นระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีผลทำให้นักศึกษาไม่ได้เข้ามาใช้บริการในพิ้นที่ของมหาวิทยาลัยและขณะนี้ มหาวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาสัดส่วนการคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา แก่นักศึกษาให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่ขาดการใช้บริการ และจะประกาศผลการพิจารณาให้ทราบโดยเร็ว

ซึ่งก่อนหน้านี้ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้แจกหน้ากากอนามัยให้กับนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งได้จัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนากับบริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด จำนวน 25,036 กรมธรรม์ เพื่อมอบให้แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ลงทะเบียนเทอม 2/2562 ทั้ง 3 วิทยาเขต (บางเขน,ชลบุรี,ขอนแก่น) มาแล้ว