ประชุมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

42

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ (Grants) ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 49 โครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน รับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน โดยมี น.อ.พรหมเมธ อติแพทย์ ร.น. ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ในฐานะอนุกรรมการบริหาร ให้เกียรติมาร่วมงานด้วย ณ ห้องจูบิลีบอลรูม โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6-7 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา

กิจกรรมประกอบด้วยการชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ โดยนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนฯ, เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุน โดยนายอธิปัตย์ อุทัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ สสส., และแนวทางปฏิบัติด้านการเงิน บัญชี และภาษีอากรที่เกี่ยวข้องฯ โดยนายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากรและที่ปรึกษาด้านภาษีอากร