ม.ศรีปทุม ยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยระบบ Coaching

5

SITI SPU ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้วยระบบ Coaching

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี และคณบดีคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สุขภาคกิจ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร และผู้แทนจาก 41 โรงเรียนนำร่อง โครงการ Coaching Teams ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วยระบบ Coaching

โดยมี นายประเสริญ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความร่วมมือของโรงเรียนโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และโครงการ Teams for Education (TFE) ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร”

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ในครั้งนี้ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาทางด้านวิชาการ ดำเนินการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วยระบบ Coaching ตามรูปแบบและแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียนแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นของสถานศึกษา

และสำหรับ Coaching Teams มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย รักษาการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และหัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นหัวหน้าทีมโค้ช นำทีมโค้ชของคณะฯ เข้าร่วมประสานงานและสนับสนุนในการดำเนินการพัฒนากระบวนการ Coach ในโรงเรียนต่างๆระดับจังหวัด ทำการขับเคลื่อนด้วยการ Coaching ตามรูปแบบแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษากว่า 41 แห่งทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป ผศ.ดร.วิรัช กล่าว