เดินทาง สร้างแรงบันดาลใจ “สถาปัตย์ SPU เรียนรู้นอกห้องเรียน”

8

สาขาการออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการลงพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์”กำแพงเพชร สุโขทัย และศรีสัชนาลัย” เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการออกแบบภายใน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จุดประสงค์หลักของโครงการคือ การฝึกให้นักศึกษาลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจากสถานที่จริง เพื่อนำไปใช้ตอบโจทย์ Design project ในวิชาออกแบบ

การลงพื้นที่ ได้เชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ผศ.ปิยะ ไล้หลีกพาล และอาจารย์ประจำวิชาทั้ง 3 House โดยอาจารย์แต่ละ House ตั้งโจทย์ในการเรียนรู้เฉพาะด้าน  Human Center : ศึกษา Approach อาคาร และความสัมพันธ์ของมนุษย์และสภาพแวดล้อม  Aesthetic and Theory : ศึกษาความงาม ร่องรอยที่ผ่านกาลเวลา (Tracing) และ Corporate Identity Design : หา Inspiration เพื่อสร้าง Keyword สำหรับพัฒนาการออกแบบ

Team อาจารย์ได้แทรกกิจกรรมการเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้ด้วยการ Share ภาพถ่ายจากการเก็บข้อมูล ดูภาพยนตร์ รวมกลุ่มวิเคราะห์ วิจารณ์ ร่วมกัน เพื่อนำความรู้ ไปต่อยอดและพัฒนาการออกแบบต่อไป